MOBIL SUPER 3000 FORMULA M 5W40

Mobil passenger-vehicle-lube , Norway

Helsyntetisk motorolje

Produktbeskrivelse

Mobil Super™ 3000 Formula M 5W-30 er en høytytende, helsyntetisk motorolje som hovedsakelig er ment for bruk i kjøretøy fra Mercedes Benz (MB) hvor det kreves et produkt for lengre vedlikeholdsintervaller.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil Super 3000 Formula M 5W-40 har følgende egenskaper og fordeler:

•  Muliggjør forlenget drift ved høye temperaturer uten oljefortykning og oljenedbrytning pga. av oksidasjon.

•  Har en fremragende flyteevne ved lave vintertemperaturer, som sørger for enklere oppstart og hurtig oljesirkulasjon i motoren.

• Passer for bruk i både bensin- og noen dieseldrevne personbiler og lette nyttekjøretøy.

 

Bruksområder

Mobil Super 3000 Formula M 5W-40 er utviklet for å tilfredsstille Mercedes Benz' høyeste krav til motorolje.  Den leverer fremragende ytelse både ved veldig lave og veldig høye driftstemperaturer, samt gir langvarig beskyttelse mot slitasje og slamdannelse.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

MB-godkjenning 229.3

MB-godkjenning 229.5

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

ACEA A3/B4

 

Typiske produktdata

Egenskap

Klasse

SAE 5W-40

Totalt basetall, mg KOH/g, ASTM D2896

10

Sulfatert aske, wt%, ASTM D874

1,1

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

232

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

83

Mini roterende viskositetsmåler, tilsynelatende viskositet, -35 °C, mPa.s, ASTM D4684

29 300

Tetthet ved 15 °C, kg/l, ASTM D1298

0,854

HTHS-viskositet ved 150 ºC, mPa.s, ASTM D4683

3,8

Viskositetsindeks, ASTM D 2270

169

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

13,7

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-36

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

12-2019

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.