MOBILUBE PTX 75W90

Mobil passenger-vehicle-lube , Norway

Akselolje

Produktbeskrivelse

Mobilube PTX er en SAE 75W-90 universalgirolje. Oljen er utviklet for å sikre utmerket ytelse i spesielt transaksler på Porsche 911. Den kombinerer flyteevne ved lave temperaturer med stabilitet ved høye temperaturer, og gir dermed fremragende slitasjebeskyttelse i transaksler under en rekke ulike driftsforhold.

 

Egenskaper og fordeler

Kombinasjonen av syntetisk baseoljeteknologi og spesielle høytytende tilsetninger er nøye formulert for å møte Porsches krav til flyteevne ved lave temperaturer.   Den gir også utmerket kompatibilitet og girskift i synkrongirkasser, samtidig som den opprettholder utmerket slitasjebeskyttelse.

Mobil PTX gir følgende fordeler: 

  • Forbedret flyteevne ved lave temperaturer gjør det enklere å skifte gir under kalde forhold sammenlignet med vanlige oljer i viskositetsklassene SAE 80W-90 og 75W-90.
  • Utmerket kompatibilitet med / holdbarhet i synkrongirkasser.
  • God varme-/oksidasjonsstabilitet.
Høy slitasjebeskyttelse under noen av de mest krevende forholdene som finnes.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

MOBILLUBE PTX 75W-90 har følgende godkjenninger:

 

Godkjent TE-ML 11

X


Ifølge EM Mobilube PTX 75W-90  har følgende kvalitetsnivå 
API GL-4 X
API GL-5 X
 


Typiske produktdata

MOBILUBE PTX 75W-90

 

Viskositet

 

cSt ved 100 ºC

14.5

cSt ved 40 ºC

77.6

Viskositetsindeks

195

Flammepunkt, ºC

226

Stivnepunkt, ºC

-60

Tetthet, kg/m3

849

 

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til de anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet ved avhending av et brukt produkt.

Mobil-logoen og Pegasus-designen er varemerker som tilhører ExxonMobil Corporation eller et datterselskap.

09-2019

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.