Mobil Delvac 1™ Transmission Fluid 75W-80

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

Płyn do skrzyń biegów samochodów manualnych

Opis produktu

Mobil Delvac 1™ Transmission Fluid 75W-80 jest najwyższej jakości środkiem smarnym przeznaczonym do smarowania nowoczesnych wysokoobciążonych manualnych skrzyń biegów produkowanych w Europie stosowanych w pojazdach użytkowych od lekko do wysokoobciążonych. Produkt ten jest formułowany na bazie syntetycznych olejów bazowych i zaawansowanego technologicznie pakietu dodatków uszlachetniających gwarantujących płynną zmianę biegów, płynność oleju w niskich temperaturach i wysoką retencję lepkości w eksploatacji.  Mobil Delvac 1 Transmission Fluid 75W-80 jest przeznaczony do aplikacji, gdzie wymagany jest olej klasy API GL-4 o wysokiej wydłużonej wydajności, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych skrzyń biegów wymagających produktu posiadającego aprobaty ZF TE-ML 02L oraz/lub MAN 341 Typ Z4, które zastępują obecnie specyfikacje ZF TE-ML 02D i MAN 341 Typ Z3.

 

Właściwości i zalety

Obecne rozwiązania technologiczne i nowatorskie konstrukcje przeniesienia napędu znacznie zwiększyły możliwości pojazdów użytkowych do pracy w trudnych warunkach biorąc pod uwagę ich obciążenia, prędkości i zakres kontroli poprzez zastosowanie nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych w układach przeniesienia napędu. Czynniki te wpływają na zwiększenie wymagań dla środków smarnych, od których wymagany jest wyższy poziom jakości.  Dla wysokoobciążonych manualnych skrzyń biegów zmniejszenie tarcia i zużycia, stabilność termiczna, odporność na ścinanie, ochrona przed rdzą i korozją, kompatybilność z uszczelnieniami to cechy, które muszą być optymalnie zrównoważone, aby zapewnić dłuższy czas pracy przekładni i synchronizatora, płynną kontrolę zmiany biegów i  przenoszenie wysokich obciążeń w szerokim zakresie zastosowań i warunków roboczych. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid 75W-80 zapewnia doskonałą wydajność w nowoczesnych i w starszych modelach manualnych skrzyń biegów.  Jego główne zalety to:

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonała zdolność do przenoszenia wysokich obciążeń, ochrona przed zużyciem oraz osiągi przy skrajnych naciskach (EP).

Chroni przed zużyciem w trudnych warunkach pracy przez cały okres eksploatacji

Doskonała ochrona przed tworzeniem osadów i laków

Wydłuża czas pracy uszczelnień, zapewnia dłuższe okresy pomiędzy wymianami i przeglądami przekładni

Doskonała ochrona przed korozją miedzi i jej stopów

Przyczynia się do wzmocnienia ochrony i wydłużenia czasu pracy synchronizatorów, poprawiając jednocześnie jakość działania przy płynniejszej zmianie przełożeń

Doskonała ochrona przed utlenianiem i degradacją w wysokich temperaturach

Wydłuża okresy pomiędzy wymianami oleju i serwisami przekładni celem obniżenia kosztów eksploatacyjnych

Doskonała odporność na ścinanie

Pozwala utrzymać lepkość podczas eksploatacji i trwałość filmu olejowego, aby zapewnić ochronę przed zużyciem w trudnych warunkach eksploatacyjnych

Doskonała płynność w niskich temperaturach

Przyczynia się do łatwego i płynnego zmieniania biegów i szybkiego rozruchu

Wydłużone okresy eksploatacyjne

Pomaga zmniejszyć koszty operacyjne i przyczynia się do większej wydajności operacyjnej

 

Zastosowania

Rekomendowany przez ExxonMobil do następujących zastosowań:

• Lekkie i ciężkie pojazdy drogowe: ciężarówki, autobusy i samochody dostawcze

• Wysokoobciążone manualne skrzynie biegów i przekładnie, gdzie konieczne jest zastosowanie produktu klasy API GL-4 i gdzie wymagane są dopuszczenia ZF TE-ML 02L oraz/lub MAN 341 Typ Z4

•  Zastosowania, gdzie są wymagania rozszerzonej gwarancji

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

MAN 341 Typ Z4

ZF TE-ML 01L

ZF TE-ML 02L

ZF TE-ML 16K

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

API GL-4

MAN 341 Typ E3

ZF TE-ML 08

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

Klasa lepkości

SAE 75W-80

Gęstość w 15°C, [g/cm3], ASTM D4052

0,86

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

151

Lepkość Brookfielda w -40°C, mPa.s, ASTM D2983

80000

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

9,6

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

57

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-39

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

230

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

12-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.