MOBIL DELVAC LEGEND ™ 15W-40 AGRI UNIVERSAL

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

Środek smarny klasy Super Tractor Oil Universal (STOU)

Opis produktu

Mobil Delvac Legend™15W-40 Agri Universal to wysokowydajny, wielofunkcyjny środek smarny do większości maszyn rolniczych. Środek smarny klasy STOU zapewnia dobre osiągi w silnikach wysokoprężnych i benzynowych, przekładniach, układach hydraulicznych, przekładniach głównych i hamulcach olejowych maszyn rolniczych. Mobil Delvac Legend 15W-40 Agri Universal jest zalecany do użytku dla szerokiego zakresu zastosowań w ciężkich warunkach i środowiskach pracy występujących w rolnictwie.

 

Właściwości i zalety

Zakłady rolne wykorzystują szeroką gamę urządzeń wymagających wielofunkcyjnego smarowania. Technologia zastosowana w oleju Mobil Delvac Legend™ 15W-40 Agri Universal spełnia różnorodne wymagania dotyczące smarowania, co zmniejsza liczbę wymaganych środków smarnych i możliwość ich niewłaściwego zastosowania. Kluczowe zalety to:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Wysoka stabilność termiczna i odporność na utlenianie

Ograniczenie tworzenia się szlamu i osadów wysokotemperaturowych.

Doskonała rezerwa TBN

Zmniejszenie gromadzenia się osadów

Dobra ochrona przed rdzewieniem i korozją

Zmniejszone zużycie i znacznie wydłużona eksploatacja sprzętu, zwłaszcza komponentów hydraulicznych

Skuteczne mycie i rozpraszanie w oleju cząstek stałych

Poprawa czystości i trwałości silników

Utrzymywanie lepkości w wysokich temperaturach przy stabilnej lotności

Ograniczenie zacierania silnika, zużycia gładzi cylindra i zużycia oleju.

Wyjątkowe właściwości cierne i nośne

Zwiększenie mocy, poprawa wydajność układu przeniesienia napędu i wyeliminowanie drgań mokrych hamulców.

Pompowalność i wydajność w niskich temperaturach

Ułatwienie uruchamiania silnika, zmniejszenie zużycie krytycznych elementów mechanizmu rozrządu i poprawa reakcji hydrauliki.

Kompatybilność z elementami układu

Wydłużona żywotność uszczelek i uszczelnień

Wyrób uniwersalny

Zmniejsza liczbę wymaganych zapasów i ryzyko niewłaściwego zastosowania

 

Zastosowania

•  Różne pojazdy i maszyny rolnicze zasilane olejem napędowym i benzyną

•  Przekładnie i układy napędowe maszyn rolniczych wymagające płynu wielofunkcyjnego

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

MASSEY FERGUSON CMS M1144

Allison C-4 (tylko zastosowania do maszyn rolniczych)

Caterpillar TO-2

API CF

API CF-4

API GL-4

API SF

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Własność

 

Klasa lepkości

SAE 15W-40

Lepkość względna CCS (Cold-Cranking Simulator) w 20°C, [mPa.s], ASTM D5293

4042

Lepkość Brookfielda w -26°C, [mPa.s], ASTM D2983

15620

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

141

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

12

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-40

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

90

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

12,9

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

235

Gęstość w 15°C, [g/ml] ASTM D1298

0,87

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

2

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

06-2023

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.