Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle E 10W-40

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

Wysokiej jakości olej silnikowy do samochodów dostawczych

Opis produktu

Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle E 10W-40 to półsyntetyczny olej silnikowy, który zapewnia długą żywotność silnika oraz doskonałą ochronę silnika przed osadami i zużyciem.

 

Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle E 10W-40 zapewnia doskonałe smarowanie silników wysokoprężnych i benzynowych pracujących w trudnych warunkach drogowych zazwyczaj spotykanych w ruchu miejskim. Produkt ten jest zalecany przez ExxonMobil dla europejskich silników przeznaczonych do szerokiej gamy tradycyjnych lekkich pojazdów użytkowych.

 

Właściwości i zalety

Formulacja oleju Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle E 10W-40 składa się z wysokiej jakości olejów bazowych oraz znakomitego, wyważonego zestawu dodatków uszlachetniających zapewniających optymalną wydajność silnika zarówno w najnowszych silnikach wysokoprężnych i benzynowych, jak i starszych modelach. Najważniejsze korzyści:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Zwiększona stabilność termiczna i odporność na utlenianie

Przyczynia się do zmniejszenia ilości powstających osadów oraz do wydłużenia trwałości silnika i oleju

Zwiększona ochrona przed zużyciem

Przyczynia się do wydłużenia trwałości elementów w silniku

Zaawansowana ochrona przed gromadzeniem się osadów na tłokach

Przyczynia się do utrzymania silnika w czystości przy zmniejszonych kosztach utrzymania i długiej trwałości silnika

Zaawansowane rozpraszanie sadzy w celu kontroli wzrostu lepkości, gromadzenia się osadów i blokowania filtrów

Przyczynia się do wzmocnienia ochrony silnika i wydłużenia jego trwałości

Udoskonalona pompowalność niskotemperaturowa

Szybki rozruch przy zmniejszonym zużyciu przy niskich temperaturach otoczenia.

 

Zastosowania

ExxonMobil zaleca stosowanie Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle E 10W-40 przy wymagających warunkach jazdy:

     • w silnikach starszego typu

     • w silnikach benzynowych oraz silnikach wysokoprężnych bez filtrów cząstek stałych (DPF)

     •  w lekkich ciężarówkach i samochodach dostawczych

     • w normalnych i okazjonalnie cięższych warunkach jazdy

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

VW 501 01

VW 505 00

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania w aplikacjach wymagających:

MB-Approval 229.1

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API SN PLUS

ACEA A3/B3

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

Klasa lepkości

SAE 10W-40

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

234

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

0.9

Lepkość względna CCS w 25°C, [mPa.s], ASTM D5293

5400

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

95

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

14,2

Gęstość w 15.6°C, [g/ml], ASTM D4052

0,87

Liczba zasadowa TBN, [mg KOH/g], ASTM D2896

9,9

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

155

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-33

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

07-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.