Mobil Delvac Modern 5W-30 Advanced Protection V3

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

Zaawansowany, wysokowydajny olej do silników Diesla

Opis produktu

Mobil Delvac Modern 5W-30 Advanced Protection V3 to zaawansowany, wysokowydajny olej do silników Diesla, zaprojektowany aby zapewnić doskonałą ochronę i potencjalną oszczędność paliwa w nowoczesnych, wysokowydajnych, niskoemisyjnych silnikach do pracy w trudnych warunkach drogowych.  Składa się z technologicznie zaawansowanych, syntetycznych olejów bazowych i pakietu dodatków, które zapewniają doskonałą płynność w niskich temperaturach, utrzymanie lepkości w wysokich temperaturach i ograniczenie lotności oraz przyczyniają się do zwiększenia oszczędności paliwa przy jednoczesnym przedłużeniu trwałości eksploatacyjnej i utrzymaniu wydajności systemów redukcji emisji, takich jak filtr cząstek stałych DPF.

Mobil Delvac Modern 5W-30 Advanced Protection V3 jest również kompatybilny z biodieslem.*

 

*Należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta OEM dotyczącymi ewentualnych korekt serwisowych.

 

Właściwości i zalety

Silniki Diesla wysokiej mocy o niskiej emisji wymagają dużo więcej od silnikowych środków smarnych. Ściślejsze konstrukcje silnika oraz stosowanie chłodnic pośrednich i turbosprężarek zwiększają obciążenia mechaniczne i termiczne środków smarnych. Zarówno technologie silników niskoemisyjnych, np. podwyższenie ciśnienia wtrysku paliwa, opóźnienie rozrządu, jaki i urządzenia oczyszczania spalin, wymagają olejów o lepszych parametrach utleniania, oczyszczania się z sadzy, lotności i kompatybilności z urządzeniami do oczyszczania spalin Zaawansowana technologia oleju Mobil Delvac Modern 5W-30 Advanced Protection V3 zapewnia wyjątkową wydajność i ochronę układów wydechowych wyposażonych w filtry cząstek stałych (DPF). Kluczowe zalety to:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonała ochrona przed gęstnieniem oleju, degradacją oleju, osadami wysokotemperaturowymi i osadzania się szlamu.

Przyczynia się do przedłużenia trwałości oleju, zgodnie z zalecanymi przez producentów OEM okresami pomiędzy wymianami oleju (ODI).

Przyczynia się do zapobiegania zakleszczaniu się pierścieni w celu poprawy ochrony i wydajności silnika.

Doskonała ochrona przed zużyciem, zacieraniem, zużyciem gładzi cylindra i korozją

Przyczynia się do ograniczenia zużycia przy dużych obciążeniach, przedłużając trwałość silnika

Doskonała płynność w niskich temperaturach

Przyczynia się do uzyskania doskonałej pompowalności i poprawy krążenia oleju, umożliwiając pracę w regionach o zimnym klimacie.

Poprawia ochronę przed zużyciem silników przy rozruchu na zimno

Zaawansowana formulacja "Low Ash" obniżająca zawartość popiołu

Przyczynia się do zwiększenia sprawności i wydłużenia trwałości układów wydechowych wyposażonych w filtry cząstek stałych (DPF).

Zaawansowana formulacja i parametry lepkości

. SAE 5W-30

. Stabilna wytrzymałość na ścinanie

. Bardzo niska lotność

Umożliwia zmniejszenie zużycie paliwa w porównaniu do olejów silnikowych o wyższej lepkości bez pogarszania trwałości silnika (możliwa oszczędność zużycia paliwa zależy od typu pojazdu iwarunków jazdy)

Przyczynia się do zmniejszenia spadku lepkości izużycia oleju w ciężkich warunki pracy w wysokich temperaturach.

 

Specyfikacje i dopuszczenia 

Produkt posiada następujące aprobaty:

DTFR 15C110

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API CK-4

ACEA E9

ACEA E6

DAF Extended Drain

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 5W-30

Gęstość w 15°C, [g/ml], ASTM D4052

0,8408

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-39

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, ‚[°C], ASTM D92

233

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

72,0

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

12,0

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

164

Popiół siarczanowy, [% wag.], ASTM D874

0,95

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

9,8

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

04-2024

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.