Mobil Delvac Modern ™ Axle Oil 80W-90 Limited Slip

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

Najwyższej jakości olej przekładniowy do mostów napędowych z ograniczonym poślizgiem (typ LS)

Opis produktu

Mobil Delvac Modern Axle Oil 80W-90 Limited Slip to najwyższej jakości samochodowy olej przekładniowy produkowany z wyselekcjonowanych olejów bazowych z pakietem nowoczesnych dodatków uszlachetniających, przeznaczony w szczególności do smarowania mechanizmów różnicowych z ograniczonym poślizgiem.  ExxonMobil rekomenduje ten olej do stosowania w aplikacjach wymagających produktów klasy API GL-5, takich jak wysokoobciążone mechanizmy różnicowe, przekładnie główne i mosty napędowe pracujące w warunkach wysokich nacisków i obciążeń udarowych.

 

Właściwości i zalety

Nowoczesne konstrukcje zespołów napędowych w pojazdach ciężarowych, samochodach osobowych i dostawczych stawiają coraz wyższe wymagania olejom przekładniowym.  Wyższe prędkości, wyższe momenty obrotowe, większe obciążenia oraz ograniczony poślizg stawiają wymagania środkom smarnym w celu maksymalnego wydłużenia czasu pracy smarowanych elementów oraz optymalizacji ich wydajności.  Wydłużenie okresów między wymianami stawia środkom smarnym dodatkowe wymagania.  Przekładniowy środek smarny Mobil Delvac Modern Axle Oil 80W-90 Limited Slip zaprojektowano, aby sprostać tym wyzwaniom. Kluczowe zalety to:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonałe właściwości smarne

Skuteczne działanie w warunkach ograniczonego poślizgu

Doskonała stabilność termiczna i odporność na utlenianie w wysokich temperaturach

Dłuższy czas pracy przekładni i łożysk ze względu na mniej powstających osadów i dłuższą żywotność uszczelnień

Doskonała ochrona przed zużyciem w warunkach małych prędkości/ wysokich momentów obrotowych i przed zatarciem w warunkach wysokich prędkości.

Udoskonalone zdolności do przenoszenia obciążeń zmniejszają koszty eksploatacyjne

Doskonała ochrona przed rdzą i korozją elementów

Wydłużony czas pracy elementów i zmniejszenie koszów eksploatacji

Skuteczne smarowanie w niskich temperaturach

Przyczynia się do zmniejszenia zużycia elementów, ułatwia rozruch

Dobra odporność na pienienie

Utrzymuje odpowiedni film smarny, a tym samym niezawodne smarowanie

Kompatybilny z powszechnie stosowanymi uszczelnieniami

Ograniczenie ryzyka wycieków do minimum i zmniejszenie zanieczyszczeń.

 

Zastosowania

Rekomendowany przez ExxonMobil do następujących zastosowań:

     •  Mechanizmy różnicowe o ograniczonym poślizgu, przekładnie główne, mosty napędowe wymagające oleju klasy API GL-5

     •  Samochody osobowe, dostawcze, vany, ciężarówki i autobusy

     •  Maszyny robocze w tym m.in. maszyny budowlane, rolnicze oraz ciężki sprzęt roboczy w górnictwie odkrywkowym

     •  Inne wysokoobciążone przekładnie samochodowe i przemysłowe, w tym przekładnie hipoidalne oraz przekładnie pracujące w warunkach wysokich prędkości/obciążeń udarowych, wysokich prędkości/niskiego momentu obrotowego oraz/lub w warunkach niskich prędkości i wysokich momentów obrotowych

     •  Napełnianie fabryczne, dolewki lub wymiana w zamkniętych przekładniach, gdzie rekomendowany jest olej klasy SAE 80W-90 o ograniczonym poślizgu

     •  Nie jest przeznaczony do stosowania w skrzyniach biegów lub skrzyniach zespolonych z przekładnią główną, wymagających oleju silnikowego lub płynów typu ATF

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

TE-ML 21N

TE-ML 05N

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API GL-5

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 80W-90

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

13,92

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

115,5

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

116

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-39

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

200

Gęstość w 15ºC, [kg/l], ASTM D1298

0,88

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

07-2023

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.