Mobil Delvac™ Super 1400 15W-40

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

Wysokiej jakości olej silnikowy do silników Diesla

Opis produktu

Mobil Delvac™ Super 1400 15W-40 to wysokiej jakości olej do silników wysokoprężnych, który zapewnia ochronę silników wysokoprężnych pracujących w trudnych warunkach eksploatacyjnych, zarówno w zastosowaniach drogowych, jak i terenowych. ExxonMobil zaleca stosowanie oleju Mobil Delvac Super 1400 15W-40 w szerokim zakresie wymagających warunków i środowisk pracy w transporcie ciężarowym, górnictwie, budownictwie, kamieniołomach i rolnictwie.

 

Właściwości i zalety

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Wysoka stabilność termiczna i odporność na utlenianie

Chroni przed powstawaniem szlamów i osadów

Duża rezerwa alkaliczna

Pomaga w kontroli osadów

Wytrzymałość na ścinanie

Przyczynia się do zmniejszenia zużycia oleju i zapewnia ochronę przed zużyciem

Doskonałe właściwości myjąco/dyspergujące

Przyczynia się do ochrony silnika i utrzymuje go w czystości

Kompatybilność z uszczelnieniami

Zapewnia długi czas pracy uszczelek i uszczelnień

 

Zastosowania

Rekomendowany przez ExxonMobil do następujących zastosowań:

 

     • Silniki Diesla wolnossące i z turbodoładowaniem napędzające urządzenia europejskich, japońskich i amerykańskich producentów, zgodnie z zaleceniami z instrukcji obsługi urządzenia

     •  Lekkie pojazdy dostawcze i ciężarówki

     •  Maszyny robocze w następujących gałęziach przemysłu: budownictwo, górnictwo podziemne i odkrywkowe i rolnictwo

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

MB-Approval 228.3

MTU Oil Category 2

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

ACEA B2

ACEA E3

API CF

API CF-4

API CG-4

API SH

MAN M 3275-1

RENAULT TRUCKS RD

RENAULT TRUCKS RD-2

VOLVO VDS-2

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API CH-4

API SJ

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

Klasa lepkości

SAE 15W-40

Lepkość względna CCS (Cold-Cranking Simulator) w 20°C, [mPa.s], ASTM D5293

5800

Lepkość kinematyczna w 40°C, mm2/s, ASTM D445

110

Lepkość kinematyczna w 100°C, mm2/s, ASTM D445

14,6

Gęstość w 15°C, lb/USg, ASTM D4052

0,87

Liczba zasadowa TBN, mgKOH/g, ASTM D2896

9,2

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

136

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

225

Temperatura płynięcia, °C, ASTM D97

-36

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

12-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.