Mobil Delvac™ Super 1400E 15W-40

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

Wysokiej jakości olej do silników Diesla

Opis produktu

Mobil Delvac™ Super 1400E 15W-40 to wysokiej jakości olej do silników wysokoprężnych, który zapewnia ochronę silników wysokoprężnych pracujących w trudnych warunkach eksploatacyjnych, zarówno w zastosowaniach drogowych, jak i w maszynach roboczych. ExxonMobil zaleca stosowanie oleju Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 w szerokim zakresie wymagających warunków i środowisk pracy w transporcie ciężarowym, górnictwie, budownictwie, kamieniołomach i rolnictwie.

 

Właściwości i zalety

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Wysoka stabilność termiczna i odporność na utlenianie

Chroni przed powstawaniem szlamów i osadów

Duża rezerwa alkaliczna

Pomaga w kontroli osadów

Stabilna wytrzymałość na ścinanie

Przyczynia się do zmniejszenia zużycia oleju i zapewnia ochronę przed zużyciem

Doskonałe właściwości myjąco/dyspergujące

Przyczynia się do ochrony silnika i utrzymuje go w czystości

Kompatybilność z uszczelnieniami

Zapewnia długi czas pracy uszczelek i uszczelnień

 

Zastosowania

Rekomendowany przez ExxonMobil do następujących zastosowań:

     •  Silniki Diesla wolnossące i z turbodoładowaniem napędzające urządzenia europejskich, japońskich i amerykańskich producentów, zgodnie z zaleceniami z instrukcji obsługi urządzenia

     •  Lekkie pojazdy dostawcze i ciężarówki

     •  Maszyny robocze w następujących gałęziach przemysłu: górnictwo, wydobycie kruszyw, budownictwo i rolnictwo

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt ten posiada dopuszczenia następujących producentów urządzeń:

MTU Oil Category 1

 

Produkt ten jest rekomendowany przez ExxonMobil do stosowania w aplikacjach wymagających:

RENAULT TRUCKS RD

RENAULT TRUCKS RD-2

VOLVO VDS-2

ACEA A2

ACEA B2

ACEA E3

API CF

API CF-4

API CG-4

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API SJ

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 15W-40

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

1,1

Temp. zapłonu, [°C], ASTM D92

230

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

14,5

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

106

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-27

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

9,7

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

140

Ciężar właściwy w 15°C/15°C, ASTM D4052

0,881

Lepkość względna CCS w 20°C, [mPa.s], ASTM D5293

6150

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

12-2023

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.