Mobil Delvac Ultra™ SCA 75W-90

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

Środek smarny do układów przeniesienia napędu pracujących w trudnych warunkach.

Opis produktu

Mobil Delvac Ultra™ SCA 75W-90 to olej przekładniowy przeznaczony do skrzyń biegów w samochodach ciężarowych Scania i MAN pracujących w trudnych warunkach.

 

Mobil Delvac Ultra™ SCA 75W-90 to środek smarny do układów przeniesienia napędu zaprojektowany, aby spełnić bardzo wysokich wymagań dotyczących okresów pomiędzy wymianą oleju i gwarancji. Przeznaczony jest do stosowania w układach przeniesienia napędu pracujących w trudnych warunkach, które wymagają doskonałej nośności i gdzie występują skrajne naciski i obciążenia uderzeniowe. Mobil Delvac Ultra™ SCA 75W-90 stworzono na bazie oleju syntetycznego wraz z zaawansowanymi dodatkami, co zapewnia znaczne korzyści w porównaniu z tradycyjnymi olejami przekładniowymi.

Ta najnowocześniejsza technologia stosowana w oleju Mobil Delvac Ultra SCA 75W-90 zapewnia doskonałą jakość, lepiej chroni przed degradacją termiczną i utlenianiem, a także przyczynia się do zmniejszenia zużycia i korozji, poprawy stabilności wytrzymałości na ścinanie i przedłużenia żywotności.

 

Właściwości i korzyści

Postęp techniczny, dzięki nowatorskim konstrukcjom układów przeniesienia napędu, znacznie zwiększył możliwości maszyn do pracy w trudnych warunkach drogowych co do ich obciążalności, momentu obrotowego, prędkości i sterowania. Konstrukcje te zmieniły i podwyższyły wymagania wobec środków smarnych w odniesieniu do ich osiągów, wydajności i kosztów eksploatacyjnych. Ograniczenie tarcia, ochrona przed zużyciem, stabilność termiczna, wytrzymałość na ścinanie, zapobieganie rdzy i korozji oraz ochrona uszczelnień to właściwości, które trzeba optymalnie wyważyć, aby przyczyniały się do przedłużenia żywotności przekładni i uszczelnień, bezzakłóceniowego działania, możliwości oszczędności zużycia paliwa i osiągania dużego momentu obrotowego przy znacznych obciążeniach dla tego rodzaju zastosowań.

 

Kluczowe korzyści ze stosowania Mobil Delvac Ultra SCA 75W-90:

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Wyjątkowa stabilność termiczna i odporność na utlenianie w wysokich temperaturach

Długa trwałość przekładni i łożysk ze względu na minimalne osady

Długa trwałość uszczelnień

Doskonała ochrona przed zużyciem przy niewielkich prędkościach/ wysokich momentach obrotowych i powstawaniem wżerów przy znacznych prędkościach.

Zwiększona nośność

Przyczynia się do zmniejszenia kosztów konserwacji i przedłużenia trwałości urządzeń

Dobra odporność na ścinanie

Przyczynia się do utrzymania lepkości i wytrzymałości powłoki folii w uciążliwych warunkach eksploatacyjnych, co zapobiega zużyciu.

Udowodnione właściwości ograniczania tarcia

Umożliwia oszczędności paliwa i zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych

Dobra płynność w niskich temperaturach w porównaniu z olejami konwencjonalnymi

Przyczynia się do zmniejszenia zużycia i ułatwia rozruch

Dobra odporność na pienienie

Przyczynia się do utrzymania wytrzymałości powłoki, a tym samym niezawodnego smarowania

Kompatybilny z powszechnie stosowanymi uszczelnieniami

Ograniczenie ryzyka wycieków do minimum i zmniejszenie zanieczyszczeń

 

Zastosowania

 • Olej przekładniowy przeznaczony do skrzyń biegów w samochodach ciężarowych Scania i MAN do pracy w trudnych warunkach, w których wymagany jest olej zgodny z wymogami Scania STO 2: 0 G lub MAN 341 typu GA2.

     • Ciężarówki drogowe do pracy w trudnych warunkach

     •  Zalecany tam, gdzie wymaga się wydłużonych okresów między przeglądami i gwarancyjnych.

     •  Nie jest przeznaczony do automatycznych, ręcznych lub półautomatycznych skrzyń biegów, dla których zaleca się olej silnikowy lub oleje do przekładni automatycznych.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

MAN 341 Typ GA2

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

Scania STO 2:0 G

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

Klasa lepkości

SAE 75W-90

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

200

Temperatura płynięcia, °C, ASTM D97

-40

Lepkość kinematyczna w 40°C, mm2/s, ASTM D445

98

Gęstość w 15.6ºC, [kg/l], ASTM D4052

0,89

Lepkość Brookfielda w -40°C, mPa.s, ASTM D2983

140000

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

175

Lepkość kinematyczna w 100°C, mm2/s, ASTM D445

16,7

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

10-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.