Mobil Delvac XHP™ 15W-40

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

Wysokiej jakości olej silnikowy do silników Diesla

Opis produktu

Mobil Delvac XHP™ 15W-40 to wysokiej jakości olej silnikowy, który zapewnia ochronę silników Diesla pracujących w bardzo trudnych warunkach eksploatacyjnych zarówno w pojazdach drogowych, jak i w maszynach roboczych. ExxonMobil zaleca stosowanie oleju Mobil Delvac XHP 15W-40 w szerokim zakresie wymagających warunków i środowisk pracy w transporcie ciężarowym, górnictwie, budownictwie, kamieniołomach i rolnictwie.

 

Właściwości i zalety

Stabilność termiczna i oksydacyjna Przyczynia się do ograniczenia gromadzenie się osadów i nagarów.

Rezerwa alkaliczna TBN Przyczynia się do ograniczenia osadów.

Stabilna wytrzymałość na ścinanie Przyczynia się do zmniejszenia zużycia oleju i zapewnia ochronę przed zużyciem silnika.

Doskonałe właściwości myjąco-dyspergujące Przyczyniają się do ochrony silników i utrzymywania ich w czystości

Kompatybilność ze elementami układu Przedłużenie trwałości uszczelek i uszczelnień

 

Cechy

Zalety i potencjalne korzyści

Wysoka stabilność termiczna i odporność na utlenianie

Chroni przed powstawaniem szlamów i osadów

Duża rezerwa alkaliczna

Pomaga w kontroli osadów

Wytrzymałość na ścinanie

Przyczynia się do zmniejszenia zużycia oleju i zapewnia ochronę przed zużyciem

Doskonałe właściwości myjąco/dyspergujące

Przyczynia się do ochrony silnika i utrzymuje go w czystości

Kompatybilność z uszczelnieniami

Zapewnia długi czas pracy uszczelek i uszczelnień

 

Zastosowania

• Silniki Diesla wolnossące i z turbodoładowaniem napędzające urządzenia europejskich, japońskich i amerykańskich producentów, zgodnie z zaleceniami z instrukcji obsługi urządzenia

•  Lekkie pojazdy dostawcze i ciężarówki

•  Maszyny robocze w następujących gałęziach przemysłu: górnictwo, wydobycie kruszyw, budownictwo i rolnictwo

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

MB-Approval 228.3

MTU Oil Category 1

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania w aplikacjach wymagających:

ACEA A2

ACEA B2

ACEA E3

API CF

API CF-4

API CG-4

RENAULT TRUCKS RLD

RENAULT TRUCKS RLD-2

VOLVO VDS-2

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API SJ

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 15W-40

Ciężar właściwy w 15°C/15°C, ASTM D4052

0,88

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

106

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

14,5

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

1,1

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-27

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

140

Lepkość względna CCS (Cold-Cranking Simulator) w 20°C, [mPa.s], ASTM D5293

6150

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

10

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

01-2024

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.