Mobil Delvac XHP™ ESP 5W-30

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

Zaawansowana ochrona silnika i układu redukcji emisji

Opis produktu

Mobil Delvac XHP ESP 5W-30 to bardzo wysokiej jakości olej do silników Diesla, zaprojektowany, aby zapewnić doskonałą ochronę i potencjalną* oszczędność paliwa w nowoczesnych, wysokowydajnych, niskoemisyjnych silnikach do pracy w trudnych warunkach drogowych. Ten olej silnikowy zaprojektowano specjalnie, aby sprostać wymaganiom najnowszych aprobat MB-Approval 228.61 dla nowoczesnych silników wysokoprężnych. Zastosowane w tym oleju silnikowym oleje bazowe wysokiej jakości zapewniają doskonałą płynność w niskich temperaturach, zachowanie lepkości w temperaturach wysokich, kontrolę lotności oraz przyczyniają się do potencjalnej poprawy oszczędności zużycia paliwa. Ten nowy, zaawansowany zestaw dodatków umiejętnie dobrano, aby przedłużyć trwałość silników i utrzymać sprawność systemów redukcji emisji spalin, w tym filtru cząstek stałych (DPF).

 

 *Potencjalne oszczędności paliwa oszacowano na podstawie doświadczenia porównania tego oleju 5W-30 z olejami 10W-40 i 15W-40.

 

Właściwości i zalety

Silniki Diesla wysokiej mocy o niskiej emisji wymagają dużo więcej od silnikowych środków smarnych. Ściślejsze konstrukcje silnika oraz stosowanie chłodnic pośrednich i turbosprężarek zwiększają obciążenia mechaniczne i termiczne środków smarnych. Zarówno technologie silników niskoemisyjnych, np. podwyższenie ciśnienia wtrysku paliwa, opóźnienie rozrządu, jaki i urządzenia oczyszczania spalin, wymagają olejów o lepszych parametrach utleniania, oczyszczania się z sadzy, lotności i kompatybilności z urządzeniami do oczyszczania spalin Zaawansowana technologia oleju Mobil Delvac XHP ESP 5W-30 zapewnia wyjątkową wydajność i ochronę układów wydechowych wyposażonych w filtry cząstek stałych (DPF). Jego główne zalety to:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonała ochrona przed gęstnieniem oleju, degradacją oleju, osadami wysokotemperaturowymi i osadzania się szlamu.

Przyczynia się do przedłużenia trwałości oleju, zgodnie z zalecanymi przez producentów OEM okresami pomiędzy wymianami oleju (ODI).

Przyczynia się do zapobiegania zakleszczaniu się pierścieni w celu poprawy ochrony i wydajności silnika.

Doskonała ochrona przed zużyciem, zacieraniem, zużyciem gładzi cylindra i korozją

Przyczynia się do ograniczenia zużycia przy dużych obciążeniach, przedłużając trwałość silnika

Doskonała płynność w niskich temperaturach

Przyczynia się do uzyskania doskonałej pompowalności i poprawy krążenia oleju, umożliwiając pracę w regionach o zimnym klimacie.

Poprawia ochronę przed zużyciem silników przy rozruchu na zimno

Zaawansowana receptura "Low Ash" obniżająca zawartość popiołu

Przyczynia się do zwiększenia sprawność i wydłużenia trwałości układów wydechowych wyposażonych w filtry cząstek stałych (DPF).

Zaawansowana formulacja i parametry lepkości

. SAE 5W-30

. Wytrzymałość na ścinanie

. Bardzo niska lotność

Umożliwia zmniejszenie zużycie paliwa w porównaniu do olejów silnikowych o wyższej lepkości bez pogarszania trwałości silnika (możliwa oszczędność zużycia paliwa zależy od typu pojazdu i warunków jazdy)

Przyczynia się do zmniejszenia spadku lepkości i zużycia oleju w ciężkich warunki pracy w wysokich temperaturach.

 

Zastosowania

Rekomendowany przez ExxonMobil do następujących zastosowań:

     Ciężarówki i autobusy Mercedes-Benz najnowszej generacji, wymagające środków smarnych z atestem MB-Approval 228.61 (z silnikami OM 470 FE1 oraz OM 471 FE1)

     •  Pojazdy terenowe z silnikami OM 470, OM 471 oraz OM 473

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

MB-Approval 228.61

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne

Klasa lepkości

SAE 5W-30

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

10,0

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

55,4

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

166

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

0,99

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

11,0

Temp. zapłonu, [°C], ASTM D92

232

Gęstość w 15°C, [g/ml], ASTM D4052

0,850

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspxWszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej:

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

05-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.