Mobil Delvac XHP™ Ultra LE 5W-30 M

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

Zaawansowana ochrona silnika i układu emisji spalin

Opis produktu

Mobil Delvac TM XHP Ultra LE 5W-30 M to najwyższej jakości olej do silników Diesla, zaprojektowany, aby zapewnić doskonałą ochronę i potencjalną oszczędność paliwa w nowoczesnych, wysokowydajnych, niskoemisyjnych silnikach do pracy w trudnych warunkach drogowych. Zastosowane w tym oleju silnikowym technologicznie zaawansowane oleje bazowe zapewniają doskonałą płynność w niskich temperaturach, zachowanie lepkości przy wysokich temperaturach, kontrolę lotności oraz przyczyniają się do potencjalnej poprawy oszczędności zużycia paliwa. Ten nowy, zaawansowany zestaw dodatków uszlachetniających umiejętnie dobrano, aby przedłużyć trwałość silników i utrzymać sprawność systemów redukcji emisji spalin, w tym filtru cząstek stałych (DPF). Filtry DPF są powszechnie stosowane przez większość konstruktorów w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi emisji obowiązującymi w nowoczesnych ciężarówkach i autobusach.

 

Właściwości i zalety

Silniki Diesla wysokiej mocy o niskiej emisji wymagają dużo więcej od silnikowych środków smarnych. Ściślejsze konstrukcje silnika oraz stosowanie chłodnic pośrednich i turbosprężarek zwiększają obciążenia mechaniczne i termiczne środków smarnych. Zarówno technologie silników niskoemisyjnych, np. podwyższenie ciśnienia wtrysku paliwa, opóźnienie rozrządu, jaki i urządzenia oczyszczania spalin, wymagają olejów o lepszych parametrach utleniania, oczyszczania się z sadzy, lotności i kompatybilności z urządzeniami do oczyszczania spalin Zaawansowana technologia oleju Mobil Delvac XHP Ultra LE 5W-30 M zapewnia wyjątkową wydajność i ochronę układów wydechowych wyposażonych w filtry cząstek stałych (DPF). Kluczowe zalety to:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonała ochrona przed gęstnieniem oleju, degradacją oleju, osadami wysokotemperaturowymi iosadzaniem się szlamu.

Przyczynia się do przedłużenia trwałości oleju, zgodnie z zalecanymi przez producentów OEM okresami pomiędzy wymianami oleju (ODI).

Przyczynia się do zapobiegania zakleszczaniu się pierścieni w celu poprawy ochrony i wydajności silnika.

Doskonała ochrona przed zużyciem, zacieraniem, zużyciem gładzi cylindra i korozją

Przyczynia się do ograniczenia zużycia przy dużych obciążeniach, przedłużając trwałość silnika

Doskonała płynność w niskich temperaturach

Przyczynia się do uzyskania doskonałej pompowalności i poprawy krążenia oleju, umożliwiając pracę w regionach o zimnym klimacie.

Poprawia ochronę przed zużyciem silników przy rozruchu na zimno

Zaawansowana formulacja "Low Ash" obniżająca zawartość popiołu

Przyczynia się do zwiększenia sprawności i wydłużenia trwałości układów wydechowych wyposażonych wfiltry cząstek stałych (DPF).

Zaawansowana formulacja i parametry lepkości

. SAE 5W-30

. Stabilna wytrzymałość na ścinanie

. Bardzo niska lotność

Umożliwia zmniejszenie zużycie paliwa wporównaniu do olejów silnikowych o wyższej lepkości bez pogarszania trwałości silnika (możliwa oszczędność zużycia paliwa zależy od typu pojazdu i warunków jazdy)

Pomaga kontrolować spadek lepkości i zużycie oleju w ciężkich warunkach pracy w wysokich temperaturach

 

Zastosowania

Rekomendowany przez ExxonMobil do następujących zastosowań:

 

Samochody ciężarowe i autobusy MAN najnowszej generacji wymagające środków smarnych z atestem MAN M 3677

 

W silnikach pojazdów użytkowych i autobusów (tylko przy eksploatacji w regionach, w których stosowane jest paliwo o bardzo niskiej zawartości siarki) bez filtrów cząstek stałych, dla których zalecany jest konwencjonalny olej SAPS spełniający wymagania MAN M 3277 & M 3275-1 (należy zawsze sprawdzić instrukcję właściciela konkretnego pojazdu).

 

Lekkie pojazdy dostawcze i ciężarówki

 

Nowoczesne silniki do dużych obciążeń wyposażone w filtr cząstek stałych (DPF) zgodnie z zaleceniem z instrukcji obsługi

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

MAN M 3677

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własność

 

Klasa lepkości

SAE 5W-30

Lepkość względna CCS w -30°C, [mPa.s], ASTM D5293

5590

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

14,1

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-42

Lotność Noack, [%masy], ASTM D5800

11,4

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

11,56

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

02-2023

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.