Mobil Delvac XHP Ultra LE SCA 5W-30

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

Zaawansowana ochrona silnika i układu redukcji emisji

Opis produktu

Mobil Delvac XHP Ultra LE SCA 5W-30 to bardzo jakości syntetyczny olej do silników Diesla, zaprojektowany, aby zapewnić doskonałą ochronę i potencjalną* oszczędność paliwa w nowoczesnych, wysokowydajnych, niskoemisyjnych silnikach do pracy w trudnych warunkach drogowych.

Ten olej silnikowy stworzono specjalnie, aby spełnić specyfikację Scania LDF-4. Oprócz najnowszej specyfikacji firmy Scania, spełnia także wymagania ACEA E6 lub E7.

Zastosowane w tym oleju silnikowym technologicznie zaawansowane oleje bazowe zapewniają doskonałą płynność w niskich temperaturach, zachowanie lepkości przy wysokich temperaturach, kontrolę lotności oraz przyczyniają się do potencjalnej poprawy oszczędności zużycia paliwa.  Ten nowy, zaawansowany zestaw dodatków uszlachetniających umiejętnie dobrano, aby przedłużyć trwałość silników i utrzymać sprawność systemów redukcji emisji spalin, w tym filtru cząstek stałych (DPF). Filtry DPF są powszechnie stosowane przez większość konstruktorów w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi emisji obowiązującymi w nowoczesnych ciężarówkach i autobusach.

 

Właściwości i zalety

Silniki Diesla wysokiej mocy o niskiej emisji wymagają dużo więcej od silnikowych środków smarnych. Ściślejsze konstrukcje silnika oraz stosowanie chłodnic pośrednich i turbosprężarek zwiększają obciążenia mechaniczne i termiczne środków smarnych. Zarówno technologie silników niskoemisyjnych, np. podwyższenie ciśnienia wtrysku paliwa, opóźnienie rozrządu, jaki i urządzenia oczyszczania spalin, wymagają olejów o lepszych parametrach utleniania, oczyszczania się z sadzy, lotności i kompatybilności z urządzeniami do oczyszczania spalin Zaawansowana technologia oleju Mobil Delvac XHP Ultra LE SCA 5W-30 zapewnia wyjątkową wydajność i ochronę układów wydechowych wyposażonych w filtry cząstek stałych (DPF). Jego główne zalety to:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonała ochrona przed gęstnieniem oleju, degradacją oleju, osadami wysokotemperaturowymi i osadzania się szlamu.

Przyczynia się do przedłużenia trwałości oleju, zgodnie z zalecanymi przez producentów OEM okresami pomiędzy wymianami oleju (ODI).

Przyczynia się do zapobiegania zakleszczaniu się pierścieni w celu poprawy ochrony i wydajności silnika.

Doskonała ochrona przed zużyciem, zacieraniem, zużyciem gładzi cylindra i korozją

Przyczynia się do ograniczenia zużycia przy dużych obciążeniach, przedłużając trwałość silnika

Doskonała płynność w niskich temperaturach

Przyczynia się do uzyskania doskonałej pompowalności i poprawy krążenia oleju, umożliwiając pracę w regionach o zimnym klimacie.

Poprawia ochronę przed zużyciem silników przy rozruchu na zimno

Zaawansowana formulacja "Low Ash" obniżająca zawartość popiołu

Przyczynia się do zwiększenia sprawności i wydłużenia trwałości układów wydechowych wyposażonych w filtry cząstek stałych (DPF).

Zaawansowana formulacja i parametry lepkości

. SAE 5W-30

. Wytrzymałość na ścinanie

. Bardzo niska lotność

Umożliwia zmniejszenie zużycie paliwa w porównaniu do olejów silnikowych o wyższej lepkości bez pogarszania trwałości silnika (możliwa oszczędność zużycia paliwa zależy od typu pojazdu i warunków jazdy)

Przyczynia się do zmniejszenia spadku lepkości i zużycia oleju w ciężkich warunki pracy w wysokich temperaturach.

 

Zastosowania

Rekomendowany przez ExxonMobil do następujących zastosowań:

     •  Ten olej silnikowy stworzono specjalnie, aby spełnić specyfikację Scania LDF-4.

     • Pojazdy użytkowe, w których obowiązują wymagania ACEA E6 lub ACEA E7

     •  Lekkie pojazdy dostawcze i ciężarówki

     • Nowoczesne silniki do dużych obciążeń wyposażone w filtr cząstek stałych (DPF) zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

ACEA E6

ACEA E7

Scania LDF-4

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

Klasa lepkości

SAE 5W-30

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

228

Gęstość w 15°C, [g/ml] ASTM D1298

0,85

Popiół siarczanowy, [% wag.], ASTM D874

1

Lepkość kinematyczna w 100°C, mm2/s, ASTM D445

11,6

Lepkość kinematyczna w 40°C, mm2/s, ASTM D445

69,5

Temperatura płynięcia, °C, ASTM D97

-33

Liczba zasadowa TBN, mgKOH/g, ASTM D2896

10

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

162

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

09-2021

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.