Mobilube™ GX 80W-90

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

Samochodowy olej przekładniowy do pracy w ciężkich warunkach

Opis produktu

Mobilube GX 80W-90 to środek smarny do przekładni pracujących w trudnych warunkach eksploatacyjnych, składający się z wysokowydajnych olejów bazowych oraz zaawansowanego pakietu dodatków. Jest to środek smarny przeznaczony do wysokoobciążonych samochodowych skrzyń biegów, osi i przekładni głównych, w których wymagana jest ochrona przed zużyciem i zatarciem. ExxonMobil poleca go do zastosowań, przy których wymagana jest jakość API GL-4.

 

Właściwości i zalety

Dzisiejszy sprzęt ciężki stawia wyższe wymagania co do jakości środków smarnych do układów przeniesienia napędu. Wyższe prędkości, wyższy moment obrotowy i większe obciążenia wymagają ulepszonych receptur, aby maksymalizować żywotność sprzętu i optymalizować koszty jego eksploatacji. Wydłużenie okresów między serwisowaniem stawia dodatkowe wymagania wobec przekładniowych środków smarnych co do skuteczności ich olejów bazowych i pakietów dodatków. Mobilube GX 80W-90 stworzono z myślą o tych właśnie wymaganiach. Kluczowe zalety to:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonała stabilność termiczna i odporność na utlenianie w wysokich temperaturach

Przedłużona trwałość eksploatacyjna przekładni i łożysk ze względu na minimalne osady

Doskonała stabilność termiczna i odporność na utlenianie w wysokich temperaturach

Dłuższa trwałość eksploatacyjna uszczelnień

Doskonała ochrona przed rdzewieniem i korozją

Przedłużona trwałość elementów urządzeń

Dobre smarowanie w niskich temperaturach

Mniejsze zużycie elementów przy rozruchu, łatwiejszy rozruch

Kompatybilny z powszechnie stosowanymi uszczelnieniami

Ograniczenie ryzyka wycieków do minimum izmniejszenie zanieczyszczeń

 

Zastosowania

Rekomendowany przez ExxonMobil do następujących zastosowań:

 

•  Wysokoobciążone ręczne skrzynie biegów, osie i przekładnie główne wymagające jakości API GL-4

•  Samochody osobowe, lekkie i ciężkie samochody ciężarowe oraz pojazdy użytkowe

•  Maszyny robocze w następujących gałęziach przemysłu: budownictwo, górnictwo podziemne i odkrywkowe oraz rolnictwo

•  Inne zastosowania przemysłowe i motoryzacyjne o znacznych obciążeniach, w tym przekładnie hipoidalne pracujące w umiarkowanych do ciężkich warunkach pracy.

 

Specyfikacje i dopuszczenia 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

API GL-4

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 80W-90

Gęstość w 15°C, [g/ml], ASTM D4052

0,89

Temp. zapłonu, [°C], ASTM D92

250

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

14,2

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

143

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-33

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

97

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

11-2022

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.