Mobilube™ HD 75W-90

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

Samochodowe przekładniowe środki smarne do pracy w ciężkich warunkach

Opis produktu

Mobilube HD 75W-90 to produkt klasy SAE 75W-90 spełniający wymagania API GL-5. Jego receptura zawiera kombinację wysokiej jakości olejów bazowych oraz modyfikatora lepkości o bardzo wysokiej odporności na ścinanie.

 

Właściwości i zalety

Zastosowania we współczesnym sprzęcie ciężkim stawiają wyższe wymagania co do parametrów środków smarnych do układów przeniesienia napędu.  Wyższe prędkości, wyższy moment obrotowy           i większe obciążenia wymagają ulepszonych receptur, aby maksymalizować żywotność sprzętu                    i optymalizować koszty jego eksploatacji.  Wydłużenie okresów między serwisowaniem stawia dodatkowe wymagania wobec przekładniowych środków smarnych co do skuteczności ich olejów bazowych i pakietów dodatków.  Przekładniowe środki smarne serii Mobilube HD zaprojektowano, aby  sprostać tym wyzwaniom.  Najważniejsze potencjalne korzyści:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Wyjątkowa stabilność termiczna i odporność na utlenianie w wysokich temperaturach

Przedłużona trwałość eksploatacyjna przekładni i łożysk ze względu na minimalne osady

Doskonała ochrona przed zużyciem przy niewielkich prędkościach/ wysokich momentach obrotowych i przed powstawaniem wżerów przy znacznych prędkościach

Zwiększona nośność Mniejsze koszty konserwacji

i dłuższa trwałość eksploatacyjna urządzeń

Doskonała ochrona przed rdzewieniem i korozją

Przedłużona trwałość elementów urządzeń

Skuteczne smarowanie w niskich temperaturach

Poprawa własności rozruchowych urządzeń

Kompatybilny z powszechnie stosowanymi uszczelnieniami

Ograniczenie ryzyka wycieków do minimum

i zmniejszenie zanieczyszczeń

 

Zastosowania

Rekomendowany przez ExxonMobil do następujących zastosowań:

     •  Osie i przekładnie główne do pracy w trudnych warunkach, wymagających użycia środka klasy API GL-5

     •  Samochody osobowe, lekkie i ciężkie samochody ciężarowe oraz pojazdy użytkowe

     •  Maszyny robocze w następujących gałęziach przemysłu: budownictwo, górnictwo podziemne           i odkrywkowe oraz rolnictwo

     •  Inne zastosowania przemysłowe i motoryzacyjne do pracy w ciężkich warunkach, w tym przekładnie hipoidalne działające przeważnie przy wysokich prędkościach/obciążeniach udarowych, wysokich prędkościach/niskich momentach obrotowych oraz/lub niskich prędkościach/wysokich momentach obrotowych

 

Specyfikacje i dopuszczenia 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API GL-5

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 75W-90

Gęstość w 15°C, [g/cm3], ASTM D4052

0,8852

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

215

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

16

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

103

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-39

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

166

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

10-2021

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.