MOBILUBE HD SERIES

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

View the Mobilube HD Plus
Motoryzacyjne przekładniowe środki smarne do pracy w ciężkich warunkach

Opis produktu

Seria Mobilube HD to środki smarne do przekładni pracujących w trudnych warunkach eksploatacyjnych, składające się z wysokiej jakości olejów bazowych oraz zaawansowanego pakietu modyfikatorów. Zostały stworzone do zastosowań motoryzacyjnych, w tym do wysokoobciążonych osi i przekładni głównych, narażonych na ekstremalne ciśnienia i obciążenia udarowe. ExxonMobil zaleca je do zastosowań, przy których wymagana jest jakość API GL-5.

 

Właściwości i zalety

Zastosowania we współczesnym sprzęcie ciężkim stawiają wyższe wymagania co do parametrów środków smarnych do układów przeniesienia napędu. Wyższe prędkości, wyższy moment obrotowy i większe obciążenia wymagają ulepszonych receptur, aby maksymalizować żywotność sprzętu i optymalizować koszty jego eksploatacji. Wydłużenie okresów między czynnościami obsługowymi stawia wobec przekładniowych środków smarnych dodatkowe wymagania co do skuteczności ich olejów bazowych i pakietów modyfikatorów. Przekładniowe środki smarne serii Mobilube HD  zaprojektowano, aby sprostać tym wyzwaniom. Ich kluczowe zalety obejmują:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Wyjątkowa stabilność termiczna i odporność na utlenianie w wysokich temperaturach.

Przedłużona żywotność przekładni i łożysk ze względu na minimalne osady.

Dłuższa trwałość eksploatacyjna uszczelnień.

Doskonała ochrona przed zużyciem przy niewielkich prędkościach/ wysokich momentach obrotowych i przed powstawaniem wżerów przy znacznych prędkościach.

Zwiększona nośność.

Mniejsze koszty czynności obsługowych i dłuższa żywotność urządzeń.

Doskonała ochrona przed rdzewieniem i korozją.

Zmniejszenie zużywania się elementów urządzeń i przedłużenie ich trwałości eksploatacyjnej.

Skuteczne smarowanie w niskich temperaturach.

Poprawa własności rozruchowych.

Kompatybilność z powszechnie stosowanymi uszczelnieniami.

Ograniczenie ryzyka wycieków do minimum i zmniejszenie zanieczyszczeń.

 

Zastosowania

Rekomendowane przez ExxonMobil do następujących zastosowań:

 

- Osie i przekładnie główne do pracy w trudnych warunkach, wymagających użycia środka klasy API GL-5

- Samochody osobowe, lekkie i ciężkie samochody ciężarowe oraz pojazdy użytkowe

- Maszyny robocze w następujących gałęziach przemysłu: budownictwo, górnictwo podziemne i odkrywkowe oraz rolnictwo

- Inne zastosowania przemysłowe i motoryzacyjne do pracy w ciężkich warunkach, w tym przekładnie hipoidalne działające przeważnie przy wysokich prędkościach/ obciążeniach udarowych, wysokich prędkościach/ niskich momentach obrotowych oraz/lub niskich prędkościach/ wysokich momentach obrotowych

 

Specyfikacje i dopuszczenia 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

MOBILUBE HD 80W-90

MOBILUBE HD 85W-140

API GL-5

X

X

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

MOBILUBE HD 80W-90

MOBILUBE HD 85W-140

Klasa lepkości

SAE 80W-90

SAE 85W-140

Lepkość Brookfielda w -12°C, [mPa.s], ASTM D2983

100000

Lepkość Brookfielda w -26°C, [mPa.s], ASTM D2983

120000

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

14,5

27,5

Odporność na ścinanie (KRL 20h), [mm2/s], CEC L-45-A-99

14

27

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

97

97

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

09-2021

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.