Mobil Agri Super 15W-40

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

Środek smarny klasy Super Tractor Oil Universal (STOU)

Opis produktu

Mobil Agri Super 15W-40 to wysokiej jakości, wielofunkcyjny środek smarny do stosowania w większości sprzętu rolniczego. Ten środek smarny klasy STOU zapewnia dobre osiągi w silnikach wysokoprężnych i benzynowych, przekładniach, układach hydraulicznych, napędach głównych i hamulcach olejowych maszyn rolniczych. Oleje Mobil Agri Super zaleca się dla szerokiego zakresu zastosowań w ciężkich i wymagających warunkach eksploatacyjnych występujących w rolnictwie

 

Właściwości i zalety

W gospodarstwach rolnych wykorzystuje się wiele różnych urządzeń wymagających stosowania wielofunkcyjnych środków smarnych. Technologia oleju Mobil Agri Super 15W-40 spełnia różnorodne wymagania smarowania tego sprzętu, co zmniejsza liczbę wymaganych środków smarnych oraz eliminuje możliwość pomyłek w ich stosowaniu. Jego główne zalety to:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Wysoka stabilność termiczna i odporność na utlenianie

Ograniczenie tworzenia się szlamu i osadów wysokotemperaturowych.

Doskonała rezerwa TBN

Zmniejszenie gromadzenia się osadów

Dobra ochrona przed rdzewieniem i korozją

Zmniejszenie zużywania się urządzeń i przedłużenie ich żywotności, zwłaszcza układów hydraulicznych.

Skuteczne mycie i rozpraszanie w oleju cząstek stałych

Poprawa czystości i trwałości silników

Utrzymywanie lepkości w wysokich temperaturach przy stabilnej lotności

Ograniczenie zacierania silnika, zużycia gładzi cylindra i zużycia oleju.

Jedne w swoim rodzaju właściwości smarne i nośność

Zwiększenie mocy, poprawa wydajności układu przeniesienia napędu i wyeliminowanie drgań mokrych hamulców.

 

Łatwiejszy rozruch silnika, zmniejszone zużycie krytycznych elementów mechanizmu rozrządu i dobra reakcja hydrauliki

Kompatybilność z uszczelnieniami

Wyrób uniwersalny

Przedłużenie trwałości uszczelek i uszczelnień

Zmniejszenie zapasów różnych olejów i możliwości ich błędnego zastosowania

 

Zastosowania

     •  Różne pojazdy i maszyny rolnicze zasilane  olejem napędowym i benzyną

     •  Przekładnie i układy napędowe maszyn rolniczych wymagające płynu wielofunkcyjnego

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt ten został dopuszczony przez następujących producentów urządzeń:

ZF TE-ML 06B

ZF TE-ML 07B

 

Produkt ten jest rekomendowany przez ExxonMobil do stosowania w aplikacjach wymagających:

Allison C-4

API CF

API CF-4

API SF

API GL-4

Caterpillar TO-2

Ford ESN-M2C159-B

JOHN DEERE JDM J27D

MASSEY FERGUSON CMS M1139

MASSEY FERGUSON CMS M1144

MASSEY FERGUSON CMS M1145

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne

Klasa lepkości

SAE 15W-40

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

1,5

Gęstość w 15ºC, [kg/l], ASTM D1298

0,88

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

220

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

14,2

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

96,0

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-30

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

11,2

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

140

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspxWszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej:

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

07-2021

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.