Mobil Delvac™ 1 ATF

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

TECHNOLOGICZNIE ZAAWANSOWANY, W PEŁNI SYNTETYCZNY OLEJ DO PRZEKŁADNI AUTOMATYCZNYCH

Opis produktu

Mobil Delvac™ 1 ATF to w pełni syntetyczny olej zalecany przez Allison Transmission, Inc. i zatwierdzony według specyfikacji Allison TES-295. Olej ten jest zaprojektowany, aby spełnić wysokie wymagania nowoczesnych przekładni automatycznych do pracy w ciężkich warunkach. Skład z zastosowaniem syntetycznego oleju bazowego umożliwia doskonałą wydajność przekladni nawet w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych. Oferuje on wyjątkową łatwość zmiany biegów i efektywność przeniesienia energii. W porównaniu z konwencjonalnymi olejami AFT, naturalnie wysoki wskaźnik lepkości i stabilność Mobil Delvac 1 ATF chroni go przed rozkładem termicznym w wysokich temperaturach pracy, a jednocześnie zapewnia wyjątkową skuteczność w temperaturach ujemnych.

 

Właściwości i zalety

Zaawansowana technologia oleju Mobil Delvac 1 ATF  przejawia się w wydłużeniu okresów wymian, długotrwałym utrzymaniu własności ciernych oraz efektywnością w niskich temperaturach. Co więcej, olej ten poprawia ogólną trwałość i czystość przekładni. Główne właściwości i korzyści ze stosowania :

Właściwości Zalety i korzyści
Wzmocnione, trwałe właściwości cierne Przyczynia się do poprawy i rozszerzenia sprawności przekładni, łatwości zmiany biegów i oszczędności paliwa.
Wyjątkowa stabilność termiczna i odporność na utlenianie Utrzymuje przekładnię w czystości, co przedłuża trwałość i poprawia osiągi  nawet w najtrudniejszych warunkach .
Wyjątkowa wytrzymałość filmu olejowego i doskonałe własności przeciwzużyciowe. Znaczące zmniejszenie zużycia i przedłużenie trwałości przekładni.
Doskonała płynność w niskich temperaturach. Zapewnia szybkie i niezawodne smarowanie w ujemnej temperaturze otoczenia do  –54º C.
Wyjątkowo stabilna wytrzymałość na ścinanie Prowadzi do utrzymania lepkości nawet w w najcięższych warunkach i wysokich temperaturach pracy. 
Kompatybilny z mineralnymi olejami ATF  Zmniejszenie zagrożenia przy awaryjnych uzupełnieniach i doskonała kontrolę szczelności materiałów uszczelnień.

 

Zastosowania

ExxonMobil zaleca stosowanie Mobil Delvac Synthetic w nowoczesnych wysoko obciażonych ciężarówkach, autobusach, pojazdach użytkowych, ciągnikach, furgonach i innych urządzeniach wymagających spełniania specyfikacji i aprobat Allison TES- 295 lub MB-Approval 236.91,ExxonMobil zaleca stosowanie Mobil Delvac Synthetic w nowoczesnych wysoko obciażonych ciężarówkach, autobusach, pojazdach użytkowych, ciągnikach, furgonach i innych urządzeniach wymagających spełniania specyfikacji i aprobat Allison TES- 295 lub MB-Approval 236.91.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Płyn Mobil Delvac 1 ATF  został dopuszczony przez następujących producentów urządzeń:  
Allison TES-295 (AN - 051005) X
Allison TES-468 X
MB-Approval 236.91 X
ZF TE-ML 03M/04D/ 14C/ 16M/ 20C X
MAN 339 Typ V2/ Typ Z12/ Typ Z3 
Voith Turbo H55.633638 X
Voith Turbo DIWA Service Bulletin 013 & 118- Extended Drain X

 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobil Delvac 1 ATF  
Lepkość kin., ASTM D 445  
cSt przy 40º C 39
cSt przy 100º C 7,3
Lepkość Brookfielda, ASTM D 5293  
-cP w -40º C 8400
Wskaźnik lepkości ASTM D 2270 168
Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97 -54
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92 236
Gęstość w 15º C kg/l, ASTM D 4052 0,85
Barwa Czerwona

 

BHP

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki . Karty Charakterystyki można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora, lub poprzez Internet. Produkt nie powinien być używany do innych celów niż jest przeznaczony. Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.


Mobil, Delvac, znak graficzny Mobil oraz wzór Pegasus są znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

09-2019

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.