Mobil Delvac™ 1 Gear Oil LS 75W-90

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

W pełni syntetyczny olej przekładniowy do mostów napędowych z mechanizmem samoblokującym (typ LS)

Opis produktu

Mobil Delvac™ 1 Gear Oil LS 75W-90 to w pełni syntetyczny środek smarny do przekładni z mechanizmem samoblokującym, o formulacji składającej się z syntetycznych olejów bazowych i pakietu zaawansowanych dodatków. Mobil Delvac 1 Gear Oil LS 75W-90 przeznaczony jest do lekko i ciężko obciążonych układów napędowych, zapewnia doskonałe przenoszenie obciążeń w osiach i przekładniach głównych gdzie spodziewane są ekstremalne naciski i obciążenia udarowe, zapewnia niezrównaną stabilność termiczną i oksydacyjną, wysoki wskaźnik lepkość (VI), wyjątkowo niską temperatura krzepnięcia oraz dobrą płynność w niskich temperaturach.  Olej Mobil Delvac 1 Gear Oil LS 75W-90 nadaje się do napełniania serwisowego wielu hipoidalnych mechanizmów różnicowych o ograniczonym poślizgu.

 

Właściwości i zalety

Współczesna technologia, dzięki nowatorskim konstrukcjom układów przeniesienia napędu, znacznie zwiększyła osiągi maszyn w trudnych warunkach drogowych i terenowych pod względem obciążalności, momentu obrotowego, prędkości, sterowania i niezawodności.  Te nowe konstrukcje zmieniły i podwyższyły wymagania wobec osiągów, wydajności i kosztów eksploatacyjnych środków smarnych do układów przeniesienia napędu.  W przypadku przekładni głównych do dużych obciążeń ograniczenie tarcia, ochrona przed zużyciem, stabilność termiczna, wytrzymałość na ścinanie, ochrona przed rdzą i korozją oraz ochrona uszczelnień to cechy, które trzeba optymalnie wyważyć, aby zapewnić długą żywotność przekładni i uszczelnień, płynną pracę, oszczędność paliwa i wysoki moment obrotowy przy znacznym obciążeniu w szerokim zakresie zastosowań. Olej Mobil Delvac 1 Gear Oil LS 75W-90 opracowano aby zapewnić wyjątkową wydajność i niskie całkowite koszty eksploatacyjne związane ze smarowaniem w wielu nowoczesnych przekładniach głównych do dużych obciążeń, które wymagają ograniczonego poślizgu.  Najważniejsze potencjalne korzyści:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Wyjątkowa stabilność termiczna i odporność na utlenianie w wysokich temperaturach

Długa trwałość przekładni i łożysk ze względu na minimalne osady

Długa trwałość uszczelnień

Doskonała ochrona przed zużyciem przy niewielkich prędkościach/ wysokich momentach obrotowych i powstawaniem wżerów przy znacznych prędkościach.

Zwiększona nośność

Przyczynia się do zmniejszenia kosztów utrzymania i wydłużenia trwałości eksploatacyjnej urządzeń.

Wyjątkowa stabilność na ścinanie

Utrzymuje lepkość i wytrzymałość filmu olejowego w trudnych warunkach eksploatacyjnych, co przyczynia się do zapobiegania zużyciu.

Udoskonalone właściwości cierne

Przyczynia się do zwiększenia oszczędności paliwa i zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych

Wyjątkowa płynność w niskich temperaturach w porównaniu z olejami mineralnymi

Przyczynia się do zmniejszenia zużycia elementów, ułatwia rozruch

Dobra odporność na pienienie

Utrzymanie wytrzymałości filmu olejowego, a tym samym niezawodne smarowanie.

Kompatybilny z powszechnie stosowanymi uszczelnieniami

Ograniczenie ryzyka wycieków do minimum i zmniejszenie zanieczyszczeń.

 

Zastosowania

Rekomendowany przez ExxonMobil do następujących zastosowań:

     •  Ręczne skrzynie biegów, osie i przekładnie główne do dużych obciążeń oraz napełnianie serwisowe wielu mechanizmów różnicowych o ograniczonym poślizgu, do których wymaga się oleju klasy API GL-5

     •  Lekkie i ciężkie pojazdy drogowe: ciężarówki, autobusy i samochody dostawcze

     •  Maszyny robocze w następujących gałęziach przemysłu: budownictwo, górnictwo podziemne i odkrywkowe oraz rolnictwo

     •  Inne przemysłowe napędy przekładniowe do pracy w trudnych warunkach, w tym przekładnie hipoidalne i ślimakowe do pracy przy przeważnie wysokich prędkościach/ obciążeniach uderzeniowych, wysokich prędkościach / niskich momentach obrotowych oraz niskich prędkościach/ wysokich momentach obrotowych.

     • Wstępne napełnianie, uzupełnianie lub ponowne napełnianie mechanizmów różnicowych, przekładni głównych, skrzyń rozdzielczych i innych przekładni zębatych, do których zaleca się środki smarne klasy API GL-5 oraz środki smarne uniwersalne lub stosowane w motoryzacji do skrajnie obciążanych przekładni

     •  Zalecany do urządzeń takich jak przekładnie redukcyjne wciągarek i napędy zębate pojazdów gąsienicowych, które są narażone na temperatury poniżej zera.

     •  Nie jest zalecany do zastosowań wymagających smarowania klasy API GL - 4.

     •  Nie jest przeznaczony do automatycznych, ręcznych ani półautomatycznych skrzyń biegów, dla których zaleca się olej silnikowy lub oleje do przekładni automatycznych.

     •  Zalecany tam, gdzie wymaga się wydłużonych okresów między przeglądami i okresów gwarancyjnych.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API GL-5

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 75W-90

Gęstość w 15°C, [g/cm3], ASTM D4052

0,88

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

214

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

14,0

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

94,2

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-48

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

153

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

06-2023

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.