Mobil Delvac 1 SHC™ 5W-40

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

Bardzo wysokiej jakości olej do silników wysokoprężnych

Opis produktu

Mobil Delvac 1 SHC 5W-40 to bardzo wysokiej jakości, syntetyczny  olej do silników wysokoprężnych, który zapewnia doskonałe smarowanie, a także przyczynia się do wydłużenia okresów pomiędzy wymianami i żywotności silników Diesla pracujących w trudnych warunkach. Zaawansowana technologia tego wyrobu zapewnia wyjątkową wydajność w silnikach  z turbodoładowaniem, a także starszych silnikach wolnossących. Olej Mobil Delvac 1 SHC 5W-40 zaleca się do stosowania w szerokim zakresie zastosowań w trudnych warunkach i środowiskach eksploatacyjnych występujących w transporcie ciężarowym, górnictwie, budownictwie, rolnictwie i gospodarce morskiej.

 

Właściwości i zalety

Nowoczesne silniki wysokoprężne o wysokich osiągach bardziej się grzeją niż starsze silniki, co znacznie zwiększa wymagania wobec olejów silnikowych. Współczesne mniejsze konstrukcje silników wpływają na zmniejszenie zużycia oleju, skutkiem czego potrzeba mniej dolewek świeżego oleju w celu uzupełnienia dodatków uszlachetniających.  Górne pierścienie tłokowe są umieszczone wyżej, doprowadzając powłokę olejową bliżej komory spalania, gdzie temperatury zwiększają obciążenie termiczne środka smarnego. Mobil Delvac 1 SHC 5W-40 przyczynia się do ochrony silnika w trudnych warunkach pracy. Jest całkowicie kompatybilny z konwencjonalnymi olejami mineralnymi. Jego kluczowe zalety to:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonała stabilność termiczna i odporność na utlenianie

Zmniejszenie osadzania się szlamów w niskich temperach i osadów pokostu w wysokich temperach.

Wysokie TBN

Przyczynia się do wydłużenia okresów pomiędzy wymianą przy paliwach o wysokiej zawartości siarki

Zaawansowana formulacja i parametry lepkości

Utrzymuje lepkość w ciężkich warunkach o wysokich temperaturach

Doskonała pompowalność w niskich temperaturach

Łatwiejszy rozruch oraz mniejsze zużycie silnika

Dobra odporność na korozję

Opóźnienie zużycia krytycznych powierzchni

Długie okresy pomiędzy wymianami

Przyczynia się do poprawy efektywności eksploatacyjnej i ogólnego obniżenie kosztów

Kompatybilność z uszczelnieniami

Długa żywotność uszczelek i uszczelnień, wydłużone okresy między przeglądami

Niska lotność, doskonała ochrona przed zużyciem silnika i gładzi cylindra.

Niskie zużycie oleju

 

Zastosowania

     •  Olej Mobil Delvac 1 SHC 5W-40 zaleca się stosować w bardzo wysokowydajnych silnikach wysokoprężnych, zarówno z turbodoładowaniem jak i wolnossących.

     •  Zastosowania te obejmują: silniki pojazdów drogowych pracujących zarówno przy dużych prędkościach/dużych obciążeniach jak i w samochodach dostawczych na krótkie dystanse; silniki pojazdów terenowych i statków pracujących  w trudnych warunkach małej prędkości/ dużych obciążeń.

     •  Pojazdy z silnikiem Diesla od producentów europejskich

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

MAN M 3277

MTU Oil Category 3

MB-Approval 228.5

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania w warunkach wymagających:

API CE

API CF

VOLVO VDS-2

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne

Klasa lepkości

SAE 5W-40

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

1,9

Gęstość w 15ºC, [kg/l], ASTM D4052

0,859

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

238

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

14,2

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

84

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-45

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

16

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

176

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspxWszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej:

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

05-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.