Mobil™ Delvac 1™ Transmission Fluid MBT 75W-90

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

Przekładniowy środek smarny o najwyższej wydajności

Opis produktu

Mobil™ Delvac 1™ Transmission Fluid MBT to w pełni syntetyczny olej SAE 75W-90 do ręcznych skrzyń biegów.  Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90 ma doskonałe charakterystyki lepkości/temperatury.

 

Właściwości i zalety

Formulacja Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT zawiera zaawansowany system dodatków uszlachetniających zapewniających doskonałą stabilność termiczną i odporność na zużycie. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT utrzymuje niższe temperatury w przekładni w porównaniu do konwencjonalnych olejów przekładniowych. Jest zalecany do większości ręcznych skrzyń biegów, mostów pędnych i łagodnych osi hipoidalnych, w których nie jest wymagany olej API GL-5. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT nadaje się do stosowania w przekładniach (skrzyniach biegów), w których smary są poddawane działaniu bardzo wysokich temperatur przy pełnym obciążeniu.

 

Zastosowania

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT został dopuszczony wg specyfikacji Mercedes-Benz 235.11 odnoszącej się do ręcznych skrzyń biegów Actros, w tym ze skrzyniami rozdzielczymi.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

MB-Approval 235.11

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa

SAE 75W-90

Lepkość Brookfielda -40 C, [mPa*s], DIN 51398

59000

Temp. zapłonu COC, [C], DIN 2592

179

Lepkość kinem. w 100°C, [mm2/s], DIN 51562 T1

14,7

Lepkość kinem. w 40°C, [mm2/s], DIN 51562 T1

96,3

Temp. płynięcia, [C], DIN ISO 3016

-45

Wskaźnik lepkości, ISO 2909

159

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

09-2023

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.