Mobil Delvac 1320, 1330, 1340, 1350

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

Seria ulepszonych olejów do silników diesla

Opis produktu

Mobil Delvac 1320, 1330, 1340 i 1350 to seria wysokoparametrowych, ulepszonych olejów dieslowskich. Zostały one opracowane w oparciu o wyselekcjonowane oleje wsadowe i odpowiednio zoptymalizowany pakiet uszlachetniający. Produkty te przeznaczone są do smarowania silników wysokoprężnych turbodoładowanych z chłodzeniem międzystopniowym, pracujących w ciężkich warunkach eksploatacyjnych, zarówno szosowych jak i terenowych. Oleje Delvac serii 1300 zalecane są w szerokiej gamie zastosowań, gdzie przewiduje się oleje sezonowe.

Zalety

WłasnościZalety
Wysoka odporność oleju na gęstnienie, tworzenie osadów i szlamówWydłużona żywotność silnika
Dobre zabezpieczenie przed rozkładem oleju, rdzą i korozjąOgraniczenie zużycia mechanicznego
 Znakomita ochrona przed zapiekaniem pierścieni tłokowych
Wysoka rezerwa alkaliczna (TBN)Długoterminowa redukcja osadów ogranicza zużycie mech

 

Zastosowanie

  • Silniki wysokoprężne wolnossące jak i turbodoładowane
  • Pojazdy ciężarowe szosowe, w trybie eksploatacji normalnej, jak i wysokoobciążonej
  • Zastosowania „terenowe”, jak w branżach: budowlanej, wydobywczej, górnictwie odkrywkowym i rolnictwie

 

Specyfikacje

Oleje serii Mobil Delvac 1300 jest rekomendowany przez ExxonMobil do stosowania w aplikacjach wymagających:1320133013401350
API CF/SFXXXX

 

 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobil Delvac 1300 Monogrades1320133013401350
Klasa lepkości SAE20304050
Lepkość kin., ASTM D 445    
[cSt] w 40ºC61106146232
[cSt] w 100ºC 8.411.814.619.9 
Wskaźnik lepkości, [-], ASTM D 2270108999999
Pozostałość po spopieleniu, [wt%], ASTM D 8741.31.31.31.3
Liczba zasadowa TBN, [mg KOH/g], ASTM D 289610.110.110.110.1
Temp. płynięcia, [ºC], ASTM D 97-21-21-21-18
Temp. zapłonu, [ºC], ASTM D 92232256254260
Ciężar właściwy w 15ºC [kg/l], ASTM D 40520.8870.8930.8970.902

 

Informacje na temat: przechowywania, zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki (MSDS). Karty Charakterytstyki można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora, lub poprzez Internet. Produkt nie powinien być używany do innych celów niż jest przeznaczony. Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.

Logo firmy Esso, wizerunek Tygrysa i Delvac 1300 są zarejestrowanymi znakami handlowymi organizacji należących do Exxon Mobil Corporation.

09-2019

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.