Mobil Delvac 1600 Series​

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

Oleje do wysoko obciążonych silników wysokoprężnych

Opis produktu

Mobil Delvac 1630, 1640 and 1650 to wyjątkowo wysokiej jakości oleje silnikowe do silników wysokoprężnych o formulacji z zaawansowanych olejów bazowych i zrównoważonego zestawu dodatków uszlachetniających spełniające lub przekraczające wymagania specyfikacji czołowych światowych producentów nowoczesnych silników Diesla. ExxonMobil zaleca ich stosowanie w europejskich i japońskich silnikach wysokoprężnych z chłodzeniem między stopniowym i znacznym turbodoładowaniem, pracujących w najcięższych warunkach na drodze i w terenie.

 

Właściwości i zalety

Dzisiejsze silniki niskoemisyjne nakładają rosnące wymagania na silnikowe środki smarne. Ściślej pasowane konstrukcje silnika zmniejszają zużycie oleju, skutkiem czego potrzeba mniej uzupełnień świeżego oleju w celu uzupełnienia zużytych dodatków. Skutkiem podwyższenia ustawienia górnego pierścienia tłoka, film olejowy poddawany jest temperaturom spalania bliskim ekstremalnych, co zwiększa obciążenia termiczne środka smarnego. Wyższe ciśnienie wtrysku paliwa i opóźnienie rozrządu poprawiają wydajność spalania, ale również zwiększają obciążenia elementów silnika, temperatury oraz zawartość sadzy w oleju. Zaawansowana technologia Mobil Delvac 1630, 1640 and 1650 zapewnia wyjątkową wydajność zarówno w nowoczesnych silnikach wysokoprężnych, jak i starszych modelach. Ich główne zalety to:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonała ochrona przed gęstnieniem oleju, osadami wysokotemperaturowymi, zbieraniem się szlamu i degradacją oleju

Wyjątkowe ograniczenie osadów wysokotemperaturowych

Przedłużenie żywotności oleju powyżej okresów między wymianami oleju zalecanymi przez producentów OEM.

Doskonałe zabezpieczenie przed zapiekaniem się pierścieni

Wyjątkowa ochrona przed zużyciem

Zmniejszenie kosztów konserwacji i wydłużenie trwałości eksploatacyjnej silników.

Doskonałe właściwości rozpraszania sadzy

Ograniczenie wzrostu lepkości i zmniejszenie zużycia silnika

 

Zastosowania

Rekomendowany przez ExxonMobil do następujących zastosowań:

     •  Urządzenia napędzane silnikami Diesla czołowych producentów

     •  Lekkie pojazdy dostawcze i ciężarówki

     •  Maszyny robocze w tym m.in. maszyny budowlane, rolnicze oraz ciężki sprzęt roboczy w górnictwie odkrywkowym

     •  Floty mieszane składające się z pojazdów z silnikami Diesla i benzynowymi

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

MOBIL DELVAC 1630

MOBIL DELVAC 1640

MOBIL DELVAC 1650

MTU Oil Category 2

X

X

 

ZF TE-ML 04B

X

X

 

ACEA E2

 

X

 

API SF

 

X

 

MAN 270

 

X

 

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

MOBIL DELVAC 1630

MOBIL DELVAC 1640

MOBIL DELVAC 1650

ACEA E2

X

 

 

Allison C-4

X

 

 

API CF

X

X

X

API SF

X

 

X

MAN 270

X

 

 

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwość fizykochemiczne

MOBIL DELVAC 1630

MOBIL DELVAC 1640

MOBIL DELVAC 1650

Klasa lepkości

SAE 30

SAE 40

SAE 50

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

1,4

1,4

1,4

Gęstość w 15.6°C, [g/cm3], ASTM D4052

 

0,892

0,896

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

250

256

290

Lepkość kinematyczna w 100°C, mm2/s, ASTM D445

11,5

14,1

19,5

Lepkość kinematyczna w 40°C, mm2/s, ASTM D445

90

132

202

Temperatura płynięcia, °C, ASTM D97

-30

-21

-18

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

12

12

12

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

117

112

110

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

12-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.