Mobil™ Synthetic Gear Oil 75W-90

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

W pełni syntetyczny środek smarny do przekładni pojazdów szynowych

Opis produktu

Mobil Synthetic Gear Oil 75W-90 to w pełni syntetyczny przekładniowy środek smarny o formulacji składającej się z syntetycznych olejów bazowych i zaawansowanego pakietu dodatków.  Jest przeznaczony do stosowania w wielu przekładniach pojazdów szynowych i zapewnia doskonałą nośność tam, gdzie spodziewane są skrajne naciski i obciążenia udarowe.  Ten olej przekładniowy zapewnia doskonałą stabilność termiczną i odporność na utlenianie, wysoki wskaźnik lepkości (VI), wyjątkowo niską temperaturę krzepnięcia i płynność w niskich temperaturach.  Mobil Synthetic Gear Oil 75W-90 spełnia wymagania poziomu wydajności API GL-5.

 

Właściwości i zalety

Nowe konstrukcje przekładni pojazdów szynowych zmieniły i podwyższyły wymagania wobec środków smarnych w odniesieniu do ich osiągów, wydajności i kosztów eksploatacyjnych.   Mobil Synthetic Gear Oil 75W-90  zaprojektowano, aby zapewnić wyjątkową skuteczność i przyczynić się do obniżenia całkowitych kosztów operacyjnych związanych ze smarowaniem. Najważniejsze potencjalne korzyści:

 

Cechy

Zalety i potencjalne korzyści

Wyjątkowa stabilność termiczna i odporność na utlenianie w wysokich temperaturach

Przedłużona trwałość eksploatacyjna przekładni i łożysk ze względu na minimalne osady

Dłuższa trwałość eksploatacyjna uszczelnień

Doskonała ochrona przed zużyciem przy niewielkich prędkościach/ wysokich momentach obrotowych i powstawaniem wżerów przy znacznych prędkościach.

Zwiększona nośność.

Przyczynia się do zmniejszenia kosztów konserwacji i wydłużenia trwałości eksploatacyjnej urządzeń.

Udoskonalone właściwości smarne

Przyczynia się do zmniejszenia kosztów operacyjnych

Wyjątkowa płynność w niskich temperaturach w porównaniu z olejami mineralnymi

Przyczynia się do zmniejszenia zużycia elementów, ułatwia rozruch

Dobra odporność na pienienie

Utrzymanie wytrzymałości filmu olejowego, a tym samym niezawodne smarowanie.

 

Zastosowania

Zalecany przez ExxonMobil do następujących zastosowań:

     •  Skrzynie biegów wymagające smarowania klasy API GL-5

     •  Nie jest zalecany do zastosowań wymagających smarowania klasy API GL - 4.

     •  Nie jest przeznaczony do automatycznych, ręcznych ani półautomatycznych skrzyń biegów, dla których zaleca się olej silnikowy lub oleje do przekładni automatycznych.

 

Sprawdź wymagania OEM i kryteria wyboru oleju dla konkretnej przekładni pojazdu szynowego i zastosowania.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

Voith Turbo 132.00374401

Voith Turbo 132.00374402

Siemens Traction Gears GmbH (former Flender Rail) T7302
SEW-Eurodrive
ZF TE-ML 16F 
 
 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API GL-5

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 75W-90

Gęstość w 15°C, [g/cm3], ASTM D4052

0,86

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

210

Lepkość kinematyczna w 100°C, %, ASTM D445

15,7

Lepkość kinematyczna w 40°C, mm2/s, ASTM D445

115

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-45

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

144

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

10-2021

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.