Mobilfluid™ 422

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

Najwyższej jakości wielofunkcyjny olej do maszyn rolniczych

Opis produktu

Mobilfluid 422 to najwyższej jakości wielofunkcyjny olej do maszyn rolniczych, który został przygotowany, aby spełniać lub przewyższać wymagania dla olejów hydrauliczno-przekładniowych. Produkt ten jest rekomendowany do stosowania na dolewki lub do napełnień skrzyń biegów, smarowania mostów napędowych, układów hydraulicznych w traktorach, urządzeniach rolniczych, w szczególności do smarowania mokrych hamulców. Produkt ten zawiera modyfikatory tarcia, aby zapewnić prawidłowe działanie sprzęgieł i mokrych hamulców eliminując drgania oraz hałas i zagwarantować płynną pracę hamulców. Mobilfuid 422 zawiera wysokiej jakości oleje bazowe i specjalny pakiet dodatków uszlachetniających, żeby zapewnić odpowiednią wydajność smarowanych skrzyń biegów i wysokoobciążonych tylnych mostów.

 

Właściwości i zalety

Obciążenie, prędkość i temperatury pracy ciężkich urządzeń rolniczych i innych urządzeń mobilnych zwiększyły wymagania płynów do przenoszenia mocy, aby zapewnić wyższą wydajność, wyższą produktywność i niższe koszty eksploatacji. Kontrola tarcia, wysoki poziom ochrony przeciwzużyciowej, stabilna lepkość, odporność na rdzewienie i korozję oraz dobra pompowalność to cechy, które trzeba odpowiednio dopasować, aby zapewnić wydłużenie okresu trwałości sprzęgieł, zwiększyć skuteczność hamulców i niezawodne działanie, nawet na nierównym terenie i w szerokim zakresie temperatur otoczenia. Mobilfluid 422 zapewnia doskonałą sprawność smarowanych skrzyń biegów, mostów napędowych, sprzęgieł, wałów odbioru mocy i układów hydraulicznych. Jego główne zalety to:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonałe właściwości smarne przeznaczone do pracy z mokrymi hamulcami

Maksymalna sprawność hamulców bez drgań i hałasu Prawidłowa praca sprzęgła i wału odbioru mocy

Kompatybilność z powszechnie stosowanymi materiałami w uszczelnieniach

Dłuższa praca sprzęgieł, redukcja wycieków oraz lepsza wydajność pracy

Wysoki wskaźnik lepkości z wzmocnioną odpornością na ścinanie

Możliwość pracy w szerokim zakresie temperatur

Wysoki stopień ochrony przed rdzą, korozją i wytrawianiem metali kolorowych

Ochrona urządzeń pracujących wilgotnych warunkach i w obecności wody oraz zapobieganie przedwczesnemu zużyciu

Doskonałe właściwości w niskich temperaturach

Zapewnia szybki cyrkulację oleju w każdych warunkach, nawet w niskich temperaturach

Doskonałe właściwości przeciwzużyciowe

Wydłużona trwałość elementów układu, oraz redukcja całkowitych kosztów konserwacyjnych

Wyjątkowa stabilność termiczna i odporność na utlenianie

Zmniejszona ilość osadów i szlamów w celu eliminacji blokowania filtrów i zapewnienia płynnej pracy układu hydraulicznego

Dobra filtrowalność

Możliwość utrzymania układu w czystości zapewniającego jego sprawne działanie

 

Zastosowania

Rekomendowany przez ExxonMobil do następujących zastosowań:

     • Wysokoobciążone skrzynie biegów, dyferencjały, przekładnie główne, układy hydrauliczne, układy wspomagania układu kierowniczego, mokre hamulce, wały odbioru mocy i hydrostatyczne napędy wykorzystywane w maszynach rolniczych, maszynach budowlanych i aplikacjach przemysłowych

     • Olej na dolewki lub na wymianę

     • Hamulce mokre i układy z tarczami sprzęgłowymi wykonane z brązu spiekanego

     • Nie nadaje się do stosowania w automatycznych skrzyniach biegów samochodów osobowych

     • Zastosowania wymagające oleju API GL-4 lub oleju SAE 80 w przekładniach z wyjątkiem przekładni hipoidalnych

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt ten jest rekomendowany przez ExxonMobil do stosowania w aplikacjach wymagających:

API GL-4

Massey Ferguson CMS M1135

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji branżowych i producentów urządzeń:

Ford ESEN-M2C86-B

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Lepkość Brookfielda w -18°C, [mPa.s], ASTM D2983

9000

Gęstość w 15ºC, [kg/l], ASTM D4052

0,894

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

226

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

10,8

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

85

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-30

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

110

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Bezpieczeństwa Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

09-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.