Mobiltrans HD Series

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

Środki smarne do przekładni i układów napędowych pracujących w trudnych warunkach

Opis produktu

Mobiltrans HD 10 W, 30, 50 i 60 to środki smarne o bardzo wysokiej jakości, do stosowania w wysokoobciążonych przekładniach i układach napędowych, zaprojektowane tak, aby spełniać lub przekraczać wymagania rygorystycznej specyfikacji Caterpillar TO-4.  Ten asortyment produktów został zaprojektowano specjalnie w celu optymalizacji wydajności przekładni Powershift, skrzyń biegów i przekładni głównych.  W zastosowaniach hydraulicznych produkty te zapewniają maksymalną ochronę nawet w systemach wysokociśnieniowych

 

Technologia ta łączy wybrane oleje bazowe i zestaw zaawansowanych dodatków uszlachetniających, aby zapewnić precyzyjne parametry wydajności potrzebne do maksymalizacji wydajności sprzętu budowlanego, kamieniołomowego i wydobywczego pracującego w trudnych warunkach. Produkty te zapewniają wyraźną przewagę wydajności w stosunku do olejów silnikowych dla flot mieszanych i wcześniej używanych środków smarnych spełniających wymagania specyfikacji Caterpillar TO-2.

 

Zastosowania

Rekomendowany przez ExxonMobil do następujących zastosowań:

     •  Wysokoobciążone przekładnie, skrzynie biegów, przekładnie główne i układy hydrauliczne stosowane w terenowych pojazdach i maszynach roboczych

     •  Maszyny robocze w tym m.in. maszyny budowlane, rolnicze oraz ciężki sprzęt roboczy w górnictwie odkrywkowym

     •  Skrzynie biegów ręczne, powershift i automatyczne, w których wymaga się płynów Allison C-4 (klas SAE 10 W i 30), w tym Twin Disc i przekladnie wymagające płynów typu F.

     •  Układy hydrauliczne większości urządzeń mobilnych

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

30

50

60

10W

ZF TE-ML 03C

X

 

 

X

ZF TE-ML 07F

X

 

 

 

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania w aplikacjach wymagających:

30

50

60

10W

Allison C-4

X

 

 

X

KOMATSU KES 07.868.1   

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

30

50

60

10W

CATERPILLAR TO-4

X

X

X

X

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne

30

50

60

10W

Klasa lepkości

SAE 30

SAE 50

SAE 60

SAE 10W

Gęstość w 15ºC, [kg/l], ASTM D4052

0,89

0,91

0,91

0,89

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

224

240

244

202

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

11,2

18

25,2

6,3

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

100

195

340

42

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-18

-15

-12

-33

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

97

100

96

96

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspxWszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej:

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

11-2021

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.