Mobilube GX Series

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

Samochodowy olej przekładniowy do pracy w ciężkich warunkach

Opis produktu

Mobilube GX 80W-90, 140 to środek smarny do przekładni pracujących w trudnych warunkach eksploatacyjnych, składający się z wysokiej jakości olejów bazowych oraz zaawansowanego pakietu dodatków uszlachetniających.  Są to środki smarne przeznaczone do wysokoobciążonych samochodowych skrzyń biegów, osi i przekładni głównych, w których wymagana jest ochrona przed zużyciem i zatarciem. ExonMobil poleca je do zastosowań przy których wymagana jest jakość API GL-4.

 

Właściwości i zalety

Dzisiejszy sprzęt ciężki stawia wyższe wymagania co do jakości środków smarnych do układów przeniesienia napędu.  Wyższe prędkości, wyższy moment obrotowy i większe obciążenia wymagają ulepszonych receptur, aby maksymalizować żywotność sprzętu i optymalizować koszty jego eksploatacji.  Wydłużenie okresów między serwisowaniem stawia dodatkowe wymagania wobec przekładniowych środków smarnych co do skuteczności ich olejów bazowych i pakietów dodatków.  Mobilube GX 80W-90, 140 stworzono z myślą o tych właśnie wymaganiach.  Jego główne zalety to:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonała stabilność termiczna i odporność na utlenianie w wysokich temperaturach

Przedłużona trwałość eksploatacyjna przekładni i łożysk ze względu na minimalne osady

Dłuższa trwałość eksploatacyjna uszczelnień

Doskonała ochrona przed rdzewieniem i korozją

Przedłużona trwałość elementów urządzeń

Dobre smarowanie w niskich temperaturach

Mniejsze zużycie elementów przy rozruchu, łatwiejszy rozruch

Kompatybilny z powszechnie stosowanymi uszczelnieniami

Ograniczenie ryzyka wycieków do minimum i zmniejszenie zanieczyszczeń

 

Zastosowania

Rekomendowany przez ExxonMobil do następujących zastosowań:

     •  Wysokoobciążone ręczne skrzynie biegów, osie i przekładnie główne wymagające jakości API GL-4

     • Samochody osobowe, lekkie i ciężkie samochody ciężarowe oraz pojazdy użytkowe

     •  Maszyny robocze w następujących gałęziach przemysłu: budownictwo, górnictwo podziemne i odkrywkowe i rolnictwo

     •  Inne zastosowania przemysłowe i motoryzacyjne o znacznych obciążeniach, w tym przekładnie hipoidalne pracujące w umiarkowanych do ciężkich warunkach pracy

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Mobil SHC 800 jest rekomendowany przez ExxonMobil do stosowania w aplikacjach wymagających:

140

80W-90

API GL-4

 

X

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania w aplikacjach wymagających:

140

80W-90

API GL-4

X

 

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwość fizykochemiczna

140

80W-90

Klasa lepkości

SAE 140

SAE 80W-90

Gęstość w 15.6°C, [g/ml], ASTM D4052

0,91

0,89

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

260

240

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

30,0

14,5

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

447

135

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-6

-33

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

95

104

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej:http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

05-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.