Mobilube GX-A 80W

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

Olej do przekładni samochodowych

Opis produktu

Mobilube GX-A 80W to środek smarny do samochodowych przekładni składający się z wysokiej jakości olejów bazowych oraz zaawansowanego pakietu dodatków uszlachetniających.  Ten środek smarny został opracowany do komercyjnych przekładni, osi i przekładni głównych, w których wymagana jest ochrona przed zużyciem i zatarciem.  ExxonMobil zaleca stosowanie go w silnikach Mercedes Benz, w których wymagana jest aprobata MB 235.1 oraz tam, gdzie wymagana jest aprobata API GL-4.

 

Właściwości i zalety

Dzisiejsze układy przenoszenia napędu stawiają środkom smarnym coraz wyższe wymagania. Wyższe prędkości, wyższy moment obrotowy i większe obciążenia wymagają ulepszonych formulacji, aby maksymalizować żywotność sprzętu i optymalizować koszty jego eksploatacji. Wydłużenie okresów między serwisowaniem stawia dodatkowe wymagania wobec przekładniowych środków smarnych co do skuteczności ich olejów bazowych i pakietów dodatków. Olej Mobilube LS 80W-90 został stworzony z myślą o tych właśnie wymaganiach. Jego główne zalety to:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonała stabilność termiczna i odporność na utlenianie w wysokich temperaturach

Długa trwałość przekładni i łożysk ze względu na minimalne osady

Długa trwałość uszczelnień

Doskonała ochrona przed rdzewieniem i korozją

Przedłużona trwałość elementów urządzeń

Dobre smarowanie w niskich temperaturach

Mniejsze zużycie elementów przy rozruchu, łatwiejszy rozruch

Kompatybilny z powszechnie stosowanymi uszczelnieniami

Ograniczenie ryzyka wycieków do minimum i zmniejszenie zanieczyszczeń

 

Zastosowania

Rekomendowany przez ExxonMobil do następujących zastosowań:

     •  Ręczne skrzynie biegów i osie napędowe wymagające wydajności na poziomie API GL-4

     • Samochody osobowe, lekkie i ciężkie ciężarówki drogowe  oraz pojazdy użytkowe

     •  Maszyny robocze w tym m.in. maszyny budowlane, rolnicze oraz ciężki sprzęt roboczy w górnictwie odkrywkowym

     •  Inne zastosowania przemysłowe, handlowe i motoryzacyjne, w tym przekładnie hipoidalne pracujące w umiarkowanych do ciężkich warunkach pracy

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

MB-Approval 235.1

ZF TE-ML 17A

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania w aplikacjach wymagających:

API GL-4

MAN 341 Typ Z1

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

R. Bosch AS TE-ML 08

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własność

 

Klasa lepkości

SAE 80W

Gęstość w 15ºC, [kg/l], ASTM D4052

0,89

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

216

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

10,0

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

76

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-30

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

104

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej:http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

05-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.