Mobilube HD 75W-90

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

SAMOCHODOWY OLEJ PRZEKŁADNIOWY DO PRACY W CIĘŻKICH WARUNKACH

Opis produktu

Mobilube HD 75W-90 to produkt klasy SAE 75W-90 spełniający wymagania API GL-5. Jego receptura zawiera kombinację wysokiej jakości olejów bazowych oraz modyfikatora lepkości o bardzo wysokiej odporności na ścinanie.

 

Właściwości i zalety

Eksploatacja olejów w dzisiejszym sprzęcie ciężkim stawia wyższe wymagania wobec jakości środków smarnych do układów przeniesienia napędu. Wyższe prędkości, wyższy moment obrotowy i większe obciążenia wymagają ulepszonych receptur, aby maksymalizować żywotność sprzętu i optymalizować koszty jego eksploatacji. Wydłużenie okresów między serwisowaniem stawia dodatkowe wymagania wobec przekładniowych olejów co do skuteczności dobranych olejów bazowych i pakietów dodatków. Oleje przekładniowe serii Mobilube HD zaprojektowano, aby sprostać tym wyzwaniom. Najważniejsze potencjalne korzyści:

WłaściwościZalety i korzyści
Wyjątkowa stabilność termiczna i odporność na utlenianie w wysokich temperaturachPrzedłużona trwałość przekładni i łożysk ze względu na minimalne osady
Doskonała ochrona przed zużyciem przy niewielkich prędkościach/ wysokich momentach obrotowych i przed powstawaniem wżerów przy znacznych prędkościach.Zwiększona nośność.  Mniejsze koszty obsługi i dłuższa trwałość urządzeń
Doskonała ochrona przed rdzewieniem i korozjąPrzedłużona trwałość elementów urządzeń
Skuteczne smarowanie w niskich temperaturachPoprawa własności rozruchowych urządzeń.
Kompatybilny z typowymi uszczelnieniami   samochodowymiMinimalne wycieki i zmniejszenie zanieczyszczenia

 

Zastosowania

Zastosowania zalecane przez ExxonMobil:

  • Osie i napędy główne do pracy w trudnych warunkach, wymagających użycia oleju klasy API GL-5 .
  • Samochody osobowe, drogowe pojazdy lekkie i użytkowe także do pracy w ciężkich warunkach
  • Maszyny robocze : budowlane, górnicze i rolnicze
  • Inne zastosowania przemysłowe i motoryzacyjne do pracy w ciężkich warunkach, w tym przekładnie hipoidalne działające przeważnie przy wysokich prędkościach/ obciążeniach uderzeniowych, wysokich prędkościach / niskich momentach obrotowych oraz niskich prędkościach/ wysokich momentach obrotowych.
     

Specyfikacje i dopuszczenia

Oleje Mobilube HD Gear Oils spełniają lub przewyższaja wymagania następujących specyfikacji branżowych75W-90
API GL-5X

 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Własności Mobilube HD75W-90
Klasa lepkości SAE75W-90
Lepkość kin., ASTM D 445 
cSt w 40ºC103
cSt w 100ºC16,0
Wskaźnik lepkości ASTM D 2270166
Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97-39
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92215
Gęstość w 15ºC kg/l, ASTM D 40520,8852

 

BHP

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki (MSDS). Karty Charakterystyki są dostępne na żądanie u dystrybutora lub przez Internet, lub zostaną dostarczone klientom przez sprzedawcę, jeśli, i w takiej formie jak, wymaga tego prawo Produkt nie powinien być używany do innych celów niż jest przeznaczony. Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.

Znak graficzny Mobil, wzór Pegasus oraz Mobilube HD są znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

09-2021

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.