Mobilube™ HD-A 85W-90

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

Olej do przekładni samochodowych

Opis produktu

Mobilube™ HD-A 85W-90 to środek smarny do przekładni pracujących w trudnych warunkach eksploatacyjnych, składający się z wysokiej jakości olejów bazowych oraz zaawansowanego pakietu dodatków. Opracowano go do stosowania  w przekładniach, osiach i napędach głównych pojazdów użytkowych narażonych na skrajne naciski i obciążenia udarowe i ExxonMobil zaleca go do zastosowań wymagających olejów klasy jakości API GL-5.

 

Właściwości i zalety

Zastosowania w dzisiejszym sprzęcie ciężkim stawiają wyższe wymagania co do wydajności środków smarnych do układów przeniesienia napędu. Wyższe prędkości, wyższe momenty obrotowe i większe obciążenia wymagają lepszych formulacji, aby zmaksymalizować trwałość eksploatacyjną urządzeń i zminimalizować koszty ich eksploatacji. Wydłużenie okresów między serwisowaniem stawia dodatkowe wymagania wobec przekładniowych środków smarnych co do skuteczności ich olejów bazowych i pakietów dodatków. Przekładniowy środek smarny Mobilube™ HD-A 85W-90 stworzono, aby sprostać tym wyzwaniom. Jego główne zalety to:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonała stabilność termiczna i odporność na utlenianie w wysokich temperaturach

Przedłużona trwałość eksploatacyjna przekładni i łożysk ze względu na minimalne osady

Dłuższa trwałość eksploatacyjna uszczelnień

Dobra ochrona przed zużyciem przy niskich prędkościach/ wysokich momentach obrotowych i przed zacieraniem przy dużych prędkościach, zwłaszcza w znacznie obciążonych osiach tylnych.

Zwiększona nośność.

Mniejsze koszty konserwacji i dłuższa trwałość eksploatacyjna urządzeń

Skuteczna ochrona przed rdzewieniem i korozją

Zmniejszenie zużywania się elementów urządzeń i przedłużenie ich trwałości eksploatacyjnej

Uniwersalne właściwości i zastosowania

Zmniejszenie liczby wymaganych przekładniowych środków smarnych

Kompatybilny z powszechnie stosowanymi uszczelnieniami

Ograniczenie ryzyka wycieków do minimum i zmniejszenie zanieczyszczeń

Przedłużenie okresów między wymianą

Zwiększenie produktywności i zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.

 

Zastosowania

Zalecany przez ExxonMobil do następujących zastosowań:

     • Ręczne skrzynie biegów, osie i napędy główne w pojazdach samochodowych do pracy w trudnych warunkach, wymagające smarowania klasy API GL-5.

     •  Drogowe samochody osobowe i lekkie dostawcze, ciężkie pojazdy użytkowe

     •  Maszyny robocze w następujących gałęziach przemysłu: budownictwo, górnictwo podziemne i odkrywkowe i rolnictwo

     •  Inne skrzynie biegów, przekładnie kierownicze i zmienne skrzynie biegów

     Inne zastosowania przemysłowe i motoryzacyjne do pracy w ciężkich warunkach, w tym przekładnie hipoidalne działające przeważnie przy wysokich prędkościach/ obciążeniach udarowych, wysokich prędkościach/ niskich momentach obrotowych oraz/lub niskich prędkościach/ wysokich momentach obrotowych

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt ten posiada następujące aprobaty:

MB-Approval 235.0

ZF TE-ML 16C

ZF TE-ML 17B

ZF TE-ML 19B

ZF TE-ML 21A

 

Produkt ten jest zalecany do zastosowań wymagających następujących dopuszczeń:

MAN 342 Typ M1

 

Produkt ten spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API GL-5

ZF TE-ML 07A

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 85W-90

Gęstość w 15ºC, [kg/l], ASTM D4052

0.9

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

222

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

17

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

184

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-24

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

99

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej:http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

08-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.