Mobilube HD-A Plus 80W-90

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

OLEJ DO PRZEKŁADNI SAMOCHODOWYCH

Opis produktu

Olej Mobilube HD-A Plus 80W-90 zaprojektowano do stosowania w przekładniach , osiach i napędach głównych pojazdów użytkowych eksploatowanych w ciężkich warunkach skrajnych nacisków i obciążenia uderzeniowego. ExxonMobil zaleca go do zastosowań wymagających olejów w klasie jakości API GL-5. Jego receptura zawiera wysokiej jakości oleje bazowe oraz zaawansowany pakiet dodatków. Jest to olej przekładniowy do pracy w ciężkich warunkach, umożliwiający przedłużenie okresów pomiędzy wymianą oleju, zwłaszcza w osiach pojazdów Mercedes Benz.

 

Właściwości i zalety

Zastosowania w dzisiejszym sprzęcie ciężkim stawiają wyższe wymagania co do osiągów środków smarnych do układów przeniesienia napędu. Wyższe prędkości, wyższy moment obrotowy i większe obciążenia wymagają lepszych receptur, aby zmaksymalizować żywotność sprzętu i zminimalizować koszty jego eksploatacji. Wydłużenie okresów między serwisowaniem stawia dodatkowe wymagania wobec olejów przekładniowych co do doboru skutecznych olejów bazowych i pakietów dodatków. Olej przekładniowy Mobilube HD-A Plus 80W-90 zaprojektowano, aby sprostać tym wyzwaniom. Najważniejsze korzyści:

Właściwości Zalety i korzyści
Doskonała stabilność termiczna i odporność na utlenianie w wysokich temperaturach Długa trwałość przekładni i łożysk ze względu na minimalne osady. Długa trwałość uszczelnień
Wzmocniona ochrona przed zużyciem przy niskich prędkościach / wysokich momentach obrotowych i przed zacieraniem przy dużej prędkości, zwłaszcza w znacznie obciążonych osiach tylnych.  Zwiększona nośność. Mniejsze koszty konserwacji i dłuższa trwałość urządzeń
Skuteczna ochrona przed rdzewieniem i korozją Zmniejszenie zużywania się elementów urządzeń i przedłużenie ich żywotności
Uniwersalne właściwości i zastosowania Zmniejszenie liczby wymaganych środków smarnych 
Kompatybilny z typowymi uszczelnieniami  samochodowymi Minimalne wycieki i zmniejszenie zanieczyszczenia
Przedłużenie okresów  wymian Zwiększenie produktywności i zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.

 

Zastosowania

         Zastosowania zalecane przez ExxonMobil:

  • Ręczne skrzynie biegów, osie i napędy główne w pojazdach samochodowych do pracy w trudnych warunkach, wymagające smarowania klasy API GL-5.
  • Drogowe pojazdy lekkie i ciężkie: ciężarówki i pojazdy użytkowe
  • Maszyny robocze: budowlane, górnicze i rolnicze
  • Inne skrzynie biegów, przekładnie kierownicze i przekładnie zębate o zmiennym przełożeniu
  • Inne zastosowania przemysłowe i motoryzacyjne gdzie występuje praca w ciężkich warunkach, w tym przekładnie hipoidalne działające przeważnie przy wysokich prędkościach/ obciążeniach uderzeniowych, wysokich prędkościach / niskich momentach obrotowych oraz niskich prędkościach/ wysokich momentach obrotowych.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Mobilube HD-A Plus został dopuszczony przez następujących producentów urządzeń: 80W-90
MB-Approval 235.20 X
MAN 342 Typ M3 X
MAN 341 Typ GA1
X
ZF TE-ML 05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A X

 

Mobilube HD-A Plus spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji branżowych i producentów urządzeń:  
API GL-5 X
SCANIA STO 1:0 X
ZF TE-ML 07A X

 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobilube HD-A Plus 80W-90  
Klasa lepkości SAE 80W-90
Lepkość kin., ASTM D 445  
cSt w 40ºC 131
cSt w 100ºC 14,3
Wskaźnik lepkości ASTM D 2270 105
Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97 -33
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92 222
Gęstość w 15ºC kg/l, ASTM D 4052 0,901

 

BHP

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki (MSDS). Karty Charakterystyki są dostępne na żądanie u dystrybutora lub przez Internet, lub zostaną dostarczone klientom przez sprzedawcę, jeśli, i w takiej formie jak, wymaga tego prawo. Produkt nie powinien być używany do innych celów niż jest przeznaczony. Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.

Znak graficzny Mobil, wzór Pegasus oraz Mobilube są znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

09-2019

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.