Mobilube™ HD-N 80W-140

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

Doskonałej jakości środek smarny do przekładni pojazdów dostawczych

Opis produktu

Mobilube HD-N 80W-140 to doskonały środek smarny do przekładni pojazdów dostawczych, utworzony z wybranych olejów bazowych i zaawansowanego systemu dodatków. Ten środek smarny przeznaczony jest dla przekładni, osi i napędów głównych pracujących pod dużym obciążeniem, gdzie oczekuje się ekstremalnych nacisków i obciążeń udarowych. Zapewnia doskonałą stabilność chemiczną i termiczną w podwyższonych temperaturach oleju luzem, dobre osiągi w niskich temperaturach i wykazuje dobrą ochronę przed korozją wynikającą z zanieczyszczenia wodą i/lub przechowywania w mokrych warunkach.

 

Właściwości i zalety

Dzisiejszy sprzęt ciężki stawia wyższe wymagania co do jakości środków smarnych do układów przeniesienia napędu. Wyższe prędkości, wyższe momenty obrotowe i większe obciążenia wymagają lepszych formulacji, aby zmaksymalizować trwałość eksploatacyjną urządzeń i zminimalizować koszty ich eksploatacji. Wydłużenie okresów pomiędzy wymianami stawia środkom smarnym dodatkowe wymagania. Przekładniowy środek smarny Mobilube HD-N 80W-140 stworzono, aby sprostać tym wyzwaniom. Najważniejsze korzyści:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonała stabilność termiczna i odporność na utlenianie w wysokich temperaturach

Przedłużona trwałość eksploatacyjna przekładni i łożysk ze względu na minimalne osady.

Dłuższa trwałość eksploatacyjna uszczelnień.

Doskonała ochrona przed zużyciem przy małych prędkościach/wysokich momentach obrotowych i przed powstawaniem wżerów przy wysokich prędkościach

Zwiększona nośność zmniejsza zużycie i wydłuża żywotność urządzeń.

Doskonała ochrona przed rdzą i korozją elementów

Mniejsze koszty czynności obsługowych i dłuższa trwałość eksploatacyjna elementów.

Skuteczne smarowanie w niskich temperaturach

Łatwy rozruch, mniejsze zużycie.

Uniwersalne właściwości i zastosowania

Mniejsza liczba przekładniowych środków smarnych, co upraszcza inwentaryzację i minimalizuje pomyłki przy stosowaniu.

Dobra odporność na pienienie

Utrzymanie wytrzymałości filmu olejowego, a tym samym skuteczne smarowanie.

Kompatybilny z powszechnie stosowanymi uszczelnieniami

Ograniczenie ryzyka wycieków do minimum i zmniejszenie zanieczyszczeń.

 

Zastosowania

Rekomendowany przez ExxonMobil do następujących zastosowań:

     •  Wysokoobciążone ręczne skrzynie biegów, osie i przekładnie główne wymagające jakości API GL-5, w tym pojazdy firmy Scania.

     • Lekkie i ciężkie pojazdy drogowe: ciężarówki, autobusy i samochody osobowe.

     •  Maszyny robocze w tym m.in. maszyny budowlane, rolnicze oraz ciężki sprzęt roboczy w górnictwie odkrywkowym.

     • Inne wysokoobciążone przekładnie samochodowe i przemysłowe, w tym przekładnie hipoidalne oraz przekładnie pracujące w warunkach wysokich prędkości/obciążeń udarowych, wysokich prędkości/niskiego momentu obrotowego oraz/lub w warunkach niskich prędkości i wysokich momentów obrotowych.

     • Początkowe napełnianie, uzupełnianie i ponowne napełnianie zamkniętych przekładni typu komercyjnego w ręcznych lub półautomatycznych skrzyniach biegów, do których zaleca się przekładniowe środki smarne, w tym osie napędowe i przekładnie główne ciężarówek, sprzętu terenowego i samochodów osobowych.

     •  Nie jest zalecany do zastosowań wymagających środka smarnego o jakości klasy API GL - 4.

     • Nie jest przeznaczony do stosowania w skrzyniach biegów, dla których zaleca się olej silnikowy lub płyny do przekładni automatycznych.

     • W przypadku zastosowań w mechanizmach różnicowych o ograniczonym poślizgu może być konieczne użycie specjalnego, fabrycznie dostarczanego przekładniowego środka smarnego dla maksymalnej kontroli drgań.

 

Specyfikacje i dopuszczenia 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API GL-5

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 80W-140

Gęstość w 15,6ºC, [kg/l], ASTM D4052

0,892

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

196

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

25,3

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

262

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-30

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

125

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

10-2021

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.