Mobilube™ Syn LS 75W-90

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

W pełni syntetyczny olej przekładniowy do dyferencjałów o ograniczonym poślizgu

Opis produktu

Olej Mobilube Syn LS 75W-90 to w pełni sysntetyczny olej przekładniowy do dyferencjałów o ograniczonym poślizgu, opracowany w oparciu o syntetyczne oleje bazowe i najnowszą technologię dodatków. Jest on przeznaczony do użytku w elementach przeniesienia napędu pracujących pod dużym obciążeniem, zapewnia doskonałą nośność osi i napędów końcowych pracujących w warunkach ekstremalnych obciążeń i obciążeń udarowych Syntetyczny olej przekładniowy Mobilube Syn LS 75W-90 zapewnia optymalną stabilność termiczną i oksydacyjną, wysoki wskaźnik lepkości (Viscosity Index - VI), bardzo niską temperaturę płynięcia i płynność w niskich temperaturach.  Olej Mobilube Syn LS 75W-90 jest odpowiedni do wykorzystania serwisowego w wielu przekładniach hipoidalnych z dyferencjałem o ograniczonym poślizgu

 

Własności i zalety

Zdobyczom nowoczesnej techniki zawdzięczamy ogromną poprawę możliwości ciężkiego sprzętu terenowego i drogowego w zakresie obciążenia, momentu obrotowego, prędkości, kontroli i niezawodności, co realizuje się przez zastosowanie innowacyjnych konstrukcji elementów przeniesienia napędu.  Te nowe rozwiązania zmieniły i zwiększyły wymagania wobec olejów stosowanych w mechanizmach przeniesienia napędu w kierunku zapewnienia lepszego działania, w tym ograniczonego poślizgu, większej efektywności i ograniczenia kosztów eksploatacji.   Kontrola tarcia, ochrona przed zużyciem, stabilność termiczna i odporność na ścinanie, ochrona przed rdzą i korozją oraz zabezpieczenie uszczelnienia w wysokowydajnych napędach końcowych to właściwości, które muszą zostać optymalnie zharmonizowane, aby przedłużyć trwałość przekładni i uszczelek, zapewnić bezawaryjne działanie, oszczędność paliwa oraz duży potencjał w zakresie obciążenia i momentu  obrotowego w wielu rodzajach aplikacji. Syntetyczny olej przekładniowy Mobilube Syn LS 75W-90 został zaprojektowany, aby umożliwić sprawne działanie i obniżkę kosztów operacyjnych związanych ze smarowaniem w nowoczesnych wysokowydajnych napędach końcowych, w których wymagany jest ograniczony poślizg.  Główne zalety oleju to między innymi:

Własności Zalety i potencjalne korzyści
Wyjątkowo dobra stabilność termiczna i odporność na utlenianie w wysokich temperaturach Przedłużona trwałość przekładni i łożysk wynikająca z minimalnego powstawania osadów
  Przedłużona trwałość uszczelek
Wyjątkowo dobre zabezpieczenie przed zużyciem w warunkach niskiej prędkości/wysokiego momentu obrotowego oraz zatarcia przy dużych prędkościach Zwiększona zdolność przenoszenia obciążeń.
  Ograniczenie kosztów konserwacji i wydłużenie przydatności sprzętu
Wyjątkowo dobra stabilność ścinania Utrzymuje lepkość i wytrzymałość warstwy smaru w trudnych warunkach eksploatacyjnych, zapobiegając zużyciu
Ulepszone własności tarciowe Zwiększenie oszczędności paliwa i ograniczenie kosztów operacyjnych
Doskonała płynność w niskich temperaturach w porównaniu z olejami mineralnymi Ograniczone zużycie i łatwość rozruchu
Wysoka odporność na pienienie Utrzymuje wytrzymałość filmu smarnego, zapewniając niezawodność smarowania
Kompatybilny z typowymi rodzajami uszczelek samochodowych Minimalny wyciek i ograniczenie niebezpieczeństwa zanieczyszczenia środowiska

 

Zastosowania

      Rekomendowany przez ExxonMobil do stosowania w:

  • Wysokowydajne ręczne skrzynie biegów, osie, napędy końcowe i przekładnie różnicowe z dyferencjałem o ograniczonym poślizgu wymagające użycia oleju klasy API GL-5
  • Pojazdy drogowe do transportu ciężkiego i osobowego: ciężarówki, autobusy, furgonetki
  • Sektory przemysłu terenowego, takie jak: budownictwo, górnictwo, kamieniołomy i rolnictwo
  • Inne przemysłowe napędy przekładniowe, w tym przekładnie hipoidalne i ślimakowe działające w warunkach w których przeważają duże prędkości/obciążenie udarowe, duże prędkości/niski moment obrotowy lub niskie prędkości/ wysoki moment obrotowy
  • Olej stosowany na początku eksploatacji, jako dolewka lub w miejsce innego oleju w przekładniach różnicowych, głównych i innych aplikacjach przekładniowych, w których zaleca się użycie środków smarnych spełniających wymogi klasy API GL-5, uniwersalnych lub przeznaczonych do pojazdów działających w warunkach ekstremalnego obciążenia
  • Zalecane dla sprzętu takiego jak przekładnie redukujące w wyciągarkach i przekładnie napędowe w pojazdach gąsienicowych wystawionych na działanie temperatur poniżej zera
  • Nie zalecane do urządzeń, w których wymagane jest użycie olejów klasy API GL-4
  • Nie nadaje się do użytku w automatycznych, ręcznych i półautomatycznych skrzyniach biegów, dla których zalecane są olej silnikowy lub płyny do automatycznych skrzyń biegów.
  • Wurządzeniach, gdzie wymagane są wydłużone okresy przebiegów pomiędzy przeglądami i jeśli wymaga tego gwarancja

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 75W-90

Ciężar właściwy w 15ºC, [g/cm3], ASTM D 4052

0.88

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

214

Lepkość kinematyczna w 100°C, mm2/s, ASTM D445

14.0

Lepkość kinematyczna w 40°C, mm2/s, ASTM D445

94.2

Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97

-48

Wskaźnik lepkości ASTM D 2270

153

 

Mobilube Syn LS 75W-90  
Klasa lepkości SAE 75W-90
Lepkość kin., ASTM D 445  
cSt w temp. 40ºC 94.2
cSt w temp. 100ºC 14,0
Wskaźnik lepkości ASTM D 2270 153
Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97 -48
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92 214
Ciężar właściwy w 15ºC, [kg/l], ASTM D 4052 0,88

 

 

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

03-2021

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.