Mobil Chassis Grease LBZ

Mobil grease , Poland

Opis produktu

Mobil Chassis Grease LBZ to półpłynny smar na bazie olejów syntetycznych o klasie konsystencji NLGI 00-000. Jest on przeznaczony do centralnych systemów smarowania szczególnie w pojazdach użykowych i w transporcie samochodowym. Produkt zawiera antyutleniacze, inhibitory przeciwkorozyjne oraz pakiet przeciwzużyciowych dodatków w tym typu EP. Dzięki specjalnej recepturze i półpłynnej konsystencji, Mobil Chassis Grease LBZ charakteryzuje się wyśmienitą płynnością nawet w bardzo niskich temperaturach i przy długich przewodach tłoczenia smaru. Warstwa środka smarnego posiada dobrą przyczepność i pozostaje na powierzchniach nawet w czasie przestojów. Punkty smarowania są szybko pokrywane smarem. Dobra ochrona przed rdzą dotyczy również soli na drogach i związanego z tym niebezpieczeństwa tworzenia się rdzy w punktach smarowania na podwoziu. Mobil Chassis Grease LBZ jest kompatybilny z materiałami uszczelnień takimi jak NBR, ACM i FKM, w temperaturach pracy przewidzianych dla tego typu uszczelnień.

 

Własności i zalety

WłasnościZalety i potencjalne korzyści
Dobra pompowalność w  centralnych układach smarowania nawet w niskich temperaturachMożliwość racjonalizacji używanych produktów
Przeznaczony do centralnych systemów smarowaniaMniejsze koszty eksploatacyjne w porównaniu ze smarowaniem manualnym ze względu na redukcję kosztów konserwacji i oszczędne stosowanie 
Zredukowane zużycie w warunkach dużego obciążenia i wibracji. Doskonałe własności przeciwzużycioweNiezawodność sprzętu i mniejsza liczba nieplanowanych przestojów
Dobra ochrona przed rdzą i korozją oraz odporność na wymywanie wodąWzmocniona ochrona sprzętu i odpowiednie smarowanie nawet w obecności wody
Kontrolowane wydzielanie olejuZrównoważone właściwości smarowania przyczyniające się do wydłużenia żywotności

 

Zastosowania

Rekomendowany przez ExxonMobil do stosowania w:

Centralne systemy smarowania wykorzystujące półpłynne smary w transporcie samochodowym w zakresie temperatur roboczych od –50°C do 100°C. 

Zalecany w systemach smarowania smarami półpłynnymi następujących producentów:

  • Willie Vogel AG, Berlin (do -25°C )
  • Mercedes Benz (Sheet 264.0 Smary półpłynne)

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Mobil Chassis Grease LBZ posiada dopuszczenia nastepujacych producentów: 
Mercedes BenzMB-Approval 264.0
MANMAN 283 Li-P 0-000

 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobil Chassis Grease LBZ 
Klasa konsystencji NLGI00-000
Lepkość oleju bazowego, ASTM D 445, cSt w 40°C DIN EN IOS 3104 42
Rodzaj zagęszczaczaLitowo
Barwabeżowo- brązowy przezroczysty
Penetracja robocza, 25ºC, ASTM D 217435-445
Temp kroplenia, D 2265, C›160
Aparat 4-kulowy, obciążenie zespawania, N, DIN 51350-42200
Test płynięcia, w -35°C, hPa, DIN 5180550
Zakres temperatur, Działanie ciągłe-40°c to +100°c

 

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej (MSDS).  Karty charakterystyki można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora, lub poprzez Internet. Produkt nie powinien być używany do innych celów niż jest przeznaczony.  Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.

Logo firmy Mobil oraz wizerunek Biegnącego Pegaza, są zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji należących do ExxonMobil Corporation.

09-2019

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.