Mobil Polyrex™ 461 EP

Mobil grease , Poland

Smar uniwersalny do stosowania w wysokich temperaturach

Opis produktu

Mobil Polyrex™461 EP jest odpornym na ścinanie smarem polimocznikowym o doskonałej wytrzymałości na ekstremalne naciski (EP) i nośności. Oryginalny zagęszczacz polimocznikowy wykazuje doskonałą odporność na utlenianie i separację oleju w temperaturach roboczych sięgających 170°C. Dzięki swojej wyjątkowej odporności na utlenianie w wysokich temperaturach, nośności, stabilnej wytrzymałości na ścinanie, wodoodporności i szerokiemu zakresowi temperatur roboczych Mobil Polyrex ™ 461 EP jest doskonałym smarem uniwersalnym do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych w hutach i maszynach do produkcji  granulek drzewnych. Smar ten wykazuje doskonałą pompowalność w układach smarowania centralnego. Zalecany zakres temperatur pracy od -20 °C do 170 °C.

Mobil Polyrex ™ 461 EP spełnia wymagania normy DIN KPF1P-20.

 

Właściwości i zalety

OCHRONA W WARUNKACH SKRAJNYCH NACISKÓW I STABILNOŚĆ TERMICZNA

 

Mobil Polyrex™ 461 EP zawiera oryginalny pakiet dodatków uszlachetniających zapewniających wytrzymałość na ekstremalne naciski oraz nośność bez obniżania stabilności termicznej w wysokich temperaturach. Smar ten może zapewnić wysoki poziom ochrony przed zużyciem i ekstremalnymi naciskami w temperaturach do 170 °C bez szybkiego utleniania dodatków przeciwzużyciowych lub EP. Bardzo dobra ochrona przed utlenianiem zapewniana przez zaawansowany zagęszczacz polimocznikowy.

 DOSKONAŁA POMPOWALNOŚĆ W SYSTEMACH SMAROWANIA CENTRALNEGO

 Ze względu na klasę konsystencji NLGI 1, smar ten nadaje się do rozległych układów rozdzielczych z bardzo dobrą mobilnością do 0°C. Smar ten umożliwia rozszerzenie wydajności do -20 °C w zależności od konstrukcji systemu smarowania centralnego.

 DOBRA OCHRONA PRZED WODĄ

Mobil Polyrex ™ 461 EP zapewnia skuteczną wodoodporność, dzięki czemu nie ulega wypłukaniu. Zapobieganie korozji chroni łożyska szkodliwym oddziaływaniem wody.

 

Zastosowania

Nadaje się do łożysk ślizgowych lub tocznych o średniej i niskiej prędkości, narażonych na wysokie temperatury, duże obciążenia i obciążenia udarowe w następujących zastosowaniach przemysłowych:

 Urządzenia do ciągłego odlewania i walcarki w hutach stali

Urządzenia do produkcji granulek drzewnych

Urządzania cementowni, hut szkła, kopalni i zakładów chemicznych

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt ten spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

DIN 51825:2004-06 - KPF 1 P -20

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

Klasa konystencji

NLGI 1

Korozja na miedzi, klasyfikacja ASTM D 4048

1B

Rdzewienie, klasyfikacja ASTM D1743

Spełnia

Test SKF Emcor, Odp. na rdzę, Woda dest., ASTM D6138

0-1

Test 4-kulowy, Obciążenie zespawania, [kg], ASTM D2596

400

Test 4-kulowy, Średnica skazy zużycia, [mm], ASTM D2266

0,5

Ciśnienie przepływu w -20C, mbar, DIN 51805

900

Test na wymywanie wodą, Ubytek w 79°C, [%wag.], ASTM D1264

1

Lepkość oleju bazowego w 40°C, [ mm2/s ], AMS 1697

460

Barwa, wizualnie

Zielona

Tekstura, WIZUALNIE

Gładki i przyczepny

Temperatura kroplenia, [°C], ASTM D2265

255

Penetracja, 60 cykli, [0.1 mm], ASTM D217

325

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspxWszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej:

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

04-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.