Mobil™ Hydraulic AW Series

Mobil industrial , Poland

Oleje hydrauliczne

Opis produktu

Oleje Serii Mobil™ Hydraulic AW to dobrej jakości oleje hydrauliczne o dobrych właściwościach ochrony przed zużyciem przeznaczone do zastosowań przemysłowych i mobilnych w umiarkowanych warunkach eksploatacyjnych i wymagających środków smarnych chroniących przez zużyciem.

Produkty Mobil Hydraulic AW 32/46/68 spełniają wymagania normy DIN 51524-2: 2017-06 i można je stosować tam, gdzie wymaga się olejów hydraulicznych HLP 32/HLP 46/HLP 68.

 

Właściwości i zalety

• Dobre właściwości przeciwzużyciowe pomagająca zmniejszyć zużycie pomp i wydłużyć ich czas pracy

• Ochrona antykorozyjna, która redukuje niekorzystny wpływ wilgoci na elementy układu

• Dobra filtrowalność, która zapobiega blokowaniu filtrów w obecności wody

 

Zastosowania

• Układy z pompami zębatymi, łopatkowymi, promieniowymi i osiowymi oraz układy wykorzystujące przekładnie i łożyska, w których wymagane są umiarkowane właściwości przeciwzużyciowe oleju

• Tam, gdzie nieuniknione są zanieczyszczenia oleju hydraulicznego lub wycieki

• Układy, w których nie da się uniknąć występowania niewielkich ilości wody

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

MOBIL HYDRAULIC AW 32

MOBIL HYDRAULIC AW 46

MOBIL HYDRAULIC AW 68

DIN 51524-2:2017-06

X

X

X

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

MOBIL HYDRAULIC AW 32

MOBIL HYDRAULIC AW 46

MOBIL HYDRAULIC AW 68

Klasa lepkości

32

46

68

Korozja na miedzi, 3h, 100ºC, stopień, ASTM D130

1A

1A

1A

Gęstość w 15ºC, [kg/l], ASTM D4052

0,87

0,87

0,88

Demulgowalność, Czas do 3ml emulsji, 54ºC, [min], ASTM D1401

15

20

20

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

210

225

234

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

32

44

63

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-24

-24

-18

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

95

95

95

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

02-2024

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.