Mobil Hydraulic Oil M 46

Mobil industrial , Poland

Bezcynkowy i bezpopiołowy olej hydrauliczny

Opis produktu

Olej Mobil Hydraulic Oil M 46 został opracowany w oparciu o wysokiej jakości oleje bazowe rafinowane rozpuszczalnikami. Jest to produkt nie zawierający krzemu, cynku ani komponentów przyczyniających się do powstania popiołu. Olej ten cechują bardzo dobre właściwości przeciwzużyciowe i antykorozyjne, doskonała stabilność oksydacyjna i termiczna, niewielka podatność na pienienie oraz duża zdolność do oddzielania wody. Seria Mobil Hydraulic Oil M 46 przekracza minimalne wymogi normy DIN 51524 część 2 HLP (1985).

 

Właściwości i zalety


Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści
 Wyjątkowa ochrona przeciwzużyciowaBezproblemowa eksploatacja
Wysoka stabilność oksydacyjna i termicznaDługa trwałość oleju
Bezcynkowy składMały wpływ na ścieki
Wolny od komponentów przyczyniających się do powstawania popiołuNiska tendencja do tworzenia osadów w czasie eksploatacji
Bezkrzemowy składBezproblemowy proces smarowania
Nadaje się do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych jak również przekładni czołowychPozwala na redukcję asortymentu używanych produktów
Niska podatność na pienienie, także w warunkach szybkiego przepływu w obieguBezproblemowa eksploatacja
Dobre wydzielanie wodyPozwala na usuwanie wody, przyczyniając się do zredukowania uszkodzeń powodowanych przez korozję
Kompatybilność z większością uszczelnieńBezproblemowa eksploatacja

 

Zastosowania

Olej Mobil Hydraulic Oil M 46 został opracowany w szczególności z myślą o zastosowaniu w prasach hydraulicznych marki Müller Weingarten i spełnia on szczegółowe wymogi sprzętu tej marki. Mobil Hydraulic Oil M 46 może też być stosowany w nowoczesnych układach hydraulicznych, w których wymagany poziom jakości to DIN 51524 część 2 HLP (1985). Może być on również używany do smarowania łożysk i przekładni czołowych w sprzęcie takim jak obrabiarki.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Mobil Hydraulic Oil M 46 spełnia lub przewyższa następujące wymagania: 
DIN 51524 część 2 HLP (1985)X

 

Mobil Hydraulic Oil M 46 posiada dopuszczenia następujących producentów: 
Müller-WeingartenX

 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobil Hydraulic Oil M 46 
Lepkość kin., ASTM D 445 
cSt w temp. 40ºC46
cSt w temp. 100ºC6,8
Liczba kwasowa, mg KOH/g, ASTM D 9740,4
Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97-27
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92210
Gestość w 15ºC, [kg/l], ASTM D 40520,875
Nośność (Brugger), N/mm², E-DIN 51347, część 235
FZG, (A/8,3/90), klasa FLS, DIN 51354, część 212

 

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki Preparatu Chemicznego (MSDS). Karty Charakterystyki Preparatu Chemicznego można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora, lub poprzez Internet. Produkt nie powinien być używany do celów innych niż wyznaczone.Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.

Mobil, Logo Mobil, znak graficzny pegaza oraz Mobil Hydraulic Oil są znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej firm podporządkowanych.

09-2019

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.