MOBIL PYROTEC HFD-U 46 i 68

Mobil industrial , Poland

Trudnopalny płyn hydrauliczny

Opis produktu

Seria Mobil Pyrotec HFD-U to trudnopalne płyny hydrauliczne zaprojektowane w celu spełnienia wymagań normy DIN EN ISO 12922. Dzięki w pełni syntetycznemu estrowemu olejowi bazowemu i przyjaznym dla środowiska dodatkom uszlachetniającym, seria Mobil Pyrotec HFD-U jest łatwo biodegradowalna zgodnie z normą DIN

ISO 15380. Te produkty na bazie oleju syntetycznego stworzono, aby udostępnić wysokiej jakości płyny hydrauliczne do smarowania wielu różnych urządzeń przemysłowych i terenowych.

 

Właściwości i zalety

Seria Mobil Pyrotec HFD-U wykazuje doskonałą stabilność termiczną i odporność na utlenianie, które mogą przyczynić się do skrócenia czasu i zmniejszenia kosztów przestojów konserwacyjnych, poprzez poprawę czystości układu i ograniczenie osadów, co wydłuża trwałość oleju i filtrów. Jej wyjątkowe właściwości zapobiegania korozji i zużyciu chronią elementy układu przed zużyciem i zatarciem oraz przyczyniają się do wydłużenia trwałości urządzeń.  Dzięki właściwościom niskotemperaturowym nadaje się do stosowania w szerokim zakresie warunków eksploatacyjnych.

 

Seria Mobil Pyrotec HFD-U spełnia wymagania EU Ecolabel i Blue Angel.

 

Zastosowania

ExxonMobil zaleca stosowanie w obszarach o podwyższonym zagrożeniu pożarowym, takich jak huty stali i zakłady metalurgiczne, a także w górnictwie, gdzie zwłaszcza prace podziemne są narażone na duże ryzyko pożaru. Ponadto zaleca się stosowanie w obszarach narażonych na zwiększone zagrożenie niekorzystnym oddziaływaniem na środowisko naturalne.

 

• Układy hydrauliczne i obiegu oleju pracujące w warunkach zagrożenia pożarowego lub w obszarach wrażliwych ekologicznie

• Urządzenie do odlewania ciągłego

• Wielkie piece

• Piece grzewcze

• Górnictwo podziemne i odkrywkowe

• Drążenie tuneli

• Sprzęt leśny

• Sprzęt budowlany

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

MOBIL PYROTEC HFD-U 46

MOBIL PYROTEC HFD-U 68

Klasa lepkości

ISO 46

ISO 68

Gęstość 15°C, [kg/l], ASTM D4052

0,92

0,93

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

>220

>250

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

10

12,5

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445
48 71

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-39

-33

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

195

190

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

09-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.