Mobilsol PM

Mobil industrial , Poland

Syntetyczny środek do czyszczenia i przemywania systemów olejowych

Opis produktu

 Mobilsol PM jest syntetycznym płynem o wysokich właściwościach myjących i rozpuszczających (detergencyjno-dyspersyjnych), który po dodaniu do oleju w układach hydraulicznych, maszynach papierniczych oraz w innych systemach obiegowych ułatwia wydzielenie i utrzymanie w zawiesinie lepkich produktów utleniania oleju i zanieczyszczeń nierozpuszczalnych. W ten sposób przyczynia się on do sprawnego oczyszczenia układów z osadów nagromadzonych przez dłuższy okres czasu w zbiornikach i rurach, co prowadzi do odzyskania pierwotnej sprawności działania systemu i zwiększonego zabezpieczenia sprzętu.


Własności i zalety

Mobilsol PM oferuje następujące korzyści: 

WłasnościZalety i potencjalne korzyści
Wyższa temp. zapłonu w porównaniu do rozpuszczalników o mniejszej lepkości na bazie benzyny Może być stosowany w systemach w czasie ich eksploatacji. Czas przestoju jest ograniczony do opróżninia i ponownego napełniania olejem
Nie zawiera korozyjnych składników Ograniczone oddziaływanie na uszczelnienia nawet w wysokich temperaturach eksploatacjiNie wymaga specjalnego postępowania przy składowaniu i użytkowaniu
Wysoki poziom własności myjąco-czyszczącychiUsuwa zanieczyszczenia z układów przez eliminację osadów, materiałów węglopochodnych i szlamów
Wysoki poziom dyspersyjnościUtrzymuje zanieczyszczenia w zawiesinie umożliwiając ich usunięcie na filtrach
 Przeczyszczenie systemów obiegowych pozwala na usprawnienie ich działania i przedłużenie przydatności do eksploatacji

 


Zastosowania

Płyn Mobilsol PM powinien być używany według następujących instrukcji bądź też zgodnie ze wskazaniami obsługi technicznej firmy Mobil:

Wprowadzić MOBILSOL PM do zanieczyszczonego systemu w ilości od 1% (do maks. 4%) w zależności od stopnia jego zabrudzenia.      
Pozostawić roztwór MOBILSOL PM w zużytym oleju przez 3 do 10 dni pracy układu, jednocześnie regularnie sprawdzając stan filtrów. Może być konieczne zastosowanie dodatkowych filtrów, jeśli wydzielenie dużej ilości osadów mogłoby wpłynąć na właściwe działanie systemu. Wskazane może być monitorowanie stanu oleju w celu obserwacji poziomu osadów gromadzących się w oleju.
Opróżnić jeszcze ciepły system, a następnie przepłukać małą ilością (ok. 10% lub mniej objętości systemu) świeżego oleju który ma być dodany.
Wymienić wszystkie filtry i wypełnić system świeżym właściwym olejem.

W przypadkach gdy producent pomp lub łożysk określa dopuszczalny poziom lepkości dla danej operacji, zmianę w lepkości spowodowaną dodatkiem Mobilsol PM należy obliczyć według tabeli domieszek. W niektórych przypadkach może być konieczne zmieszanie produktu Mobilsol PM z olejem o niższej lepkości przed wprowadzeniem go do stosowanego oleju.

Uwaga:
Nie używać produktu Mobilsol PM w układach sterowanych numerycznie lub w urządzeniach z serwozaworami bez uprzedniej konsultacji technicznej. Wprowadzenie za pośrednictwem mieszanki oleju/płynu rozpuszczonych nawet bardzo małych cząsteczek zanieczyszczeń we wszelkich układach zawierających czułe serwozawory może spowodować ich wadliwe funkcjonowanie. Przeczyszczanie systemów hydraulicznych zawierających serwozawory musi być przeprowadzone w ścisłej zgodności z instrukcjami producenta.

Mobilsol PM jest zalecany do użycia w następujących urządzeniach:

  • Oczyszczanie obiegu oleju w układach w trakcie eksploatacji: systemy smarowania w maszynach papierniczych, systemy hydrauliczne, otwarte systemy grzewcze działające do temp. 140°C, smarowanie przekładni i łożysk w systemach obiegowych ogólnego zastosowania.
  • W zamkniętych systemach grzewczych maksymalne temperatury robocze płynu są uzależnione od czasu wystawienia na działanie wysokich temperatur (na co mogą wpływać różnice w konstrukcji systemu, natężeniu przepływu itp). Aby zapewnić właściwe działanie, należy skonsultować się z producentem sprzętu. Ponadto, zalecane są następujące warunki: 1) utrzymanie przepływu turbulentnego w grzejniku przy wartości liczby Reynoldsa przekraczającej 10.000; 2) podjęcie działań (zgodnie z zaleceniami producenta grzejnika) w celu zapobieżenia powstawaniu zlokalizowanych obszarów wysokiej temperatury strumienia, co może prowadzić do miejscowo podwyższonych temperatur powierzchni grzejnika, powodując termiczną degradację płynu; 3) stosowanie poduszki azotowej w celu zminimalizowania ekspozycji płynu na tlen i powstawania związków utlenionych.
  • Oczyszczanie części maszyn, przekładni i łożysk przy pomocy szczotki lub przez zanurzenie

 


Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobilsol PM 
Barwa, wygląd zewnętrznyBrązowy
Lepkość w temp. 40°C, ASTM D 445383
Lepkość w temp. 100°C, ASTM D 44521
Wskaźnik lepkości ASTM D 227056
Temp. zapłonu COC, ºC, ASTM D 92208
Liczba zasadowa, mg KOH/g, ASTM 28969,8
Gęstość w temp. 15°C, ASTM D 40520,885

 


Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki Preparatu Chemicznego (MSDS.  Karty Charakterystyki Preparatu Chemicznego można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora, lub poprzez Internet.  Produkt nie powinien być używany do innych celów niż jest przeznaczony. Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.

Logo Mobil i znak graficzny pegaza oraz Mobilsol są znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej firm podporządkowanych.

09-2019

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.