Mornop 80

Mobil industrial , Poland

Czyste płyny do obróbki metali

Opis produktu

Mobil Mornop™ 80 to wysokiej jakości, niemieszające się z wodą chłodziwo na bazie specjalnie rafinowanego bazowego oleju naftowego. Przeznaczony jest przede wszystkim do cięcia (tłoczenia), ciągnienia, sztancowania i bezwiórowego formowania stali konstrukcyjnych, stopowych i wysokostopowych.

Mobil MORNOP 80 zawiera dużą ilość dodatków poprawiających nośność w połączeniu ze skutecznymi środkami poprawiającymi smarowność, środkami przeciwmgielnymi i lepiszczami zmieszanymi z wysokiej jakości olejem mineralnym. Dodatki te zapewniają niezawodną ochronę zarówno narzędzi, jak i przedmiotów obrabianych.

Ale zawarte w tym produkcie aktywne związki siarki i fosforu mogą odbarwiać części maszyn oraz przedmioty obrabiane z miedzi i jej stopów.

Mobil MORNOP 80 nie zawiera dodatków chlorowych i jest mieszany ze specjalnymi dodatkami w celu ograniczenia tworzenia się mgły w miejscu pracy.

 

Właściwości i zalety

Cechy

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonała efektywność obróbki skrawaniem

Nadaje się do ciężkich operacji wykrawania.

Starannie wyważony pakiet dodatków uszlachetniających zapewnia wysoką skuteczność cięcia.

Duża zawartość dodatków zapewnia długą trwałość eksploatacyjną narzędzi, a tym samym oszczędność kosztów.

Formulacja bez zawartości chloru

Przyjazny dla środowiska ze względu na brak jakichkolwiek dodatków chlorowanych

Formulacja ograniczająca tworzenie się mgły olejowej

Zmniejszenie tworzenia się mgły olejowej prowadzi do czystszego środowiska pracy

 

Zastosowania

Mornop 80 to produkt specjalny do ciężkich operacji wykrawania stali. W zależności od stopu, wykrawać można w blachach o grubości do 7 mm. Mornop 80 może być również stosowany do operacji głębokiego tłoczenia stali miękkiej.

Ze względu na zawartość aktywnych związków siarki Mornop 80 nie powinien być stosowany do operacji na metalach nieżelaznych.

* Produkty z blachy stalowej USt 14 o grubości do 3 mm, wytwarzane przez ciągnienie do 10 stopni, ostateczne wymiary ca.: średnica 70 mm, długość 100 do 150 mm.

Do wykrawania stopowych i niestopowych blach stalowych o grubości mniejszej niż 3 mm.

Do wykrawania i głębokiego tłoczenia półproduktów do łańcuchów z blach o grubości do 7 mm.

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

88

Gęstość w 15°C, [ kg/m3], ASTM D4052

940

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-15

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

165

ASTM Color, ASTM D1500

3.5

Korozja na miedzi, 3h, 100ºC, stopień, ASTM D130

4

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspxWszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej:

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

04-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.