Jenbacher N Oil 40

Mobil industrial , Poland

Wysokiej jakości olej do silników gazowych

 

Opis produktu

Jenbacher GEO 40 to wysokiej jakości olej do silników gazowych przeznaczony dla obecnej i następnej generacji silników Jenbacher napędzanych gazem ziemnym. Zaprojektowano go jako główny czynnik wydajności silnika, w ścisłej współpracy inżynierów INNIO Jenbacher (1) i ExxonMobil.

Ponad sto tysięcy godzin danych zebranych w terenie w ramach długoterminowego monitorowania ponad 100 jednostek pokazało, że formulacja oleju silnikowego Jenbacher N Oil 40 dwukrotnie wydłuża trwałość eksploatacyjną oleju i filtra oraz zmniejsza koszt całego okresu użytkowania (LLC) aż o 30% w porównaniu z innymi typowymi dopuszczonymi olejami do silników gazowych (3). INNIO Jenbacher wydało specjalnie dla tego produktu opracowane i dokładnie sprawdzone nowe żywotności oleju, aby móc wydłużać okresy pomiędzy jego wymianami przy utrzymaniu niezawodności.

Dzięki olejowi Jenbacher N Oil 40 można dłużej utrzymywać sprawność i czystość silników Jenbacher (2) przy lepszej niezawodności, doskonałej rezerwie i retencji alkalicznej, co skutkuje wzrostem produktywności.

 

Dopuszczenia:

Olej Jenbacher N Oil 40 został dopuszczony do stosowania we wszystkich silnikach Jenbacher napędzanych gazem ziemnym - Typ 2, Typ 3, Typ 4, Typ 6 i Typ 9.

INNIO Jenbacher podaje najnowsze dopuszczenia w swoich instrukcjach technicznych TA 1000-1109 i TA 1000-1108, które można znaleźć na http://innio.com/engineoil (internet) lub na  href="https://customer.innio.com/en/" target="_blank">https://customer.innio.com/en/ (intranet tylko dla zarejestrowanych użytkowników).

 

Właściwości i zalety

Olej Jenbacher N Oil 40 może przyczynić się do(2):

• Przedłużenia żywotności oleju i filtra do 2 razy więcej niż standardowe okresy dzięki wyjątkowej odporności na utlenianie w połączeniu z rozszerzonymi wartościami granicznymi dla analiz zużytego oleju

• Zmniejszenia kosztu w całym okresie użytkowania (LLC) o 30%

• Doskonałej ochrony zaworów dzięki ulepszonym właściwościom smarowania na sucho, co zmniejsza recesję na gniazdach zaworowych

• Utrzymania czystości elementów silnika dzięki lepszym właściwościom rozpraszania zanieczyszczeń i sadzy

• Ograniczenia osadów wysokotemperaturowych dzięki doskonałym właściwościom rozpuszczalnikowym

• Konsolidacji zapasów środków smarnych w różnych wydziałach, ponieważ olej Jenbacher N Oil 40 można stosować we wszystkich silnikach Jenbacher na gaz ziemny

 

(1) INNIO i Jenbacher wskazują znak towarowy

(2) Rzeczywiste korzyści mogą się różnić w zależności od rodzaju używanego sprzętu i jego stanu, warunków pracy i środowiska, a także wcześniej stosowanych środków smarnych.Wydłużenie trwałości eksploatacyjnej oleju i filtra przy normalnym użytkowaniu produktu, jakie opisano w instrukcjach technicznych INNIO Jenbacher.

(3) Zobacz profil jakości Jenbacher N Oil 40 nawww.JenbacherNOil40.com

 

Zastosowania

Wszystkie silniki Jenbacher na gaz ziemny - Typ 2, Typ 3, Typ 4, Typ 6 i Typ 9.

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

Klasa lepkości

SAE 40

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-18

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

13,2

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

111

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

0,6

Liczba zasadowa TBN, [mg KOH/g], ASTM D2896

7,4

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

269

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

114

Gęstość w 15.6°C, [g/cm3], ASTM D4052

0,88

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.asp

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

10-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.