Mobil 600W Super Cylinder Oil

Mobil industrial , Poland

Olej do cylindrów parowych

Opis produktu

Olej do cylindrów parowych Mobil 600W Super Cylinder Oil to wysokojakościowy olej o dużej lepkości w skład, którego wchodzą stabilne termicznie oleje bazowe. Zapewnia redukcje szkodliwych osadów spowodowanych przez wysoką temperaturą eksploatacyjną panującą w cylindrach parowych.Ten stabilny chemicznie produkt chroni przed rdzewieniem i korozją, zapewnia, dobrą wytrzymałość filmu olejowego, doskonałą smarowność i odporność na utlenianie i pienienie.

Formulacja wg. której sporządzono Olej Mobil 600W Super Cylinder Oil zapewnia dostateczny poziom smarowania i wytrzymałości filmu olejowego w cylindrach parowych oraz przeciwdziała wymywaniu wodą. Formulacja ta również zapewnia doskonałą zdolność przenoszenia obciążeń.


Zastosowania

Mobil 600W Super Cylinder Oil jest zalecany dla następujących aplikacji.

  • Smarowane rozbryzgowo systemy przekładni ślimakowych działających w warunkach od średnich do wysokich prędkości i wysokich temperatur.
  • Cylindry parowe, sprzęgła, łożyska i przy docieraniu cylindrów kompresora.


Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobil 600W Super Cylinder Oil  
Kod CMCS 970121
Lepkość kin., ASTM D 445   
cSt w temp. 40ºC 460
cSt w temp. 100ºC 30,5
 Wskaźnik lepkości ASTM D 2270 95
Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97 -6
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92 282
Gęstość, ASTM D4052 w temp. 15,6ºC kg/l 0,907
Korozja na miedzi, ASTM D 130, po 3 godz. w temp. 100°C 1B


Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki Preparatu Chemicznego (MSDS). Karty Charakterystyki Preparatu Chemicznego można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora, lub poprzez Internet. Produkt nie powinien być używany do innych celów niż jest przeznaczony. Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.

Logo firmy Mobil oraz wizerunek Biegnącego Pegaza, są zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji należących do Exxon Mobil Corporation.

09-2019

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.