Mobil Clean Industrial

Mobil industrial , Poland

Środek czyszczący

Opis produktu 

Mobil Clean Industrial to wysokiej jakości węglowodór o wąskim zakresie temperatur wrzenia bez zawartości chloru. Jest on prawie całkowicie bezwonny i łatwo odparowuje w stosunkowo niskich temperaturach.

Mobil Clean Industrial posiada dobre własności rozpuszczające pozostałości olejowych i smarowych  pozostałych na częściach maszyn  po obróbce metalu. Dzięki niskiemu napięciu powierzchniowemu produkt ten cechuje się bardzo dobrym nawilżeniem powierzchni metalowych, co wpływa na jego doskonałe własności czyszczące. Wąski zakresi temperatur wrzenia sprawia, że Mobil Clean Industrial szybko wyparowuje w temperaturze pokojowej, nie pozostawiając osadu.

Właściwości Mobil Clean Industrial wynikają z doskonałej równowagi pomiędzy temperaturą zapłonu i parowania (szybkością schnięcia) bez ujemnego wpływu na bezpieczeństwo użytkowania.

 

Własności i zalety

  • Całkowite odparowanie sprawia, że komponenty pozostają czyste i suche.
  • Produkt prawie całkowicie bezwonny.
  • Wysoki poziom czystości bez zawartości chloru
  • Dobre zdolności rozpuszczalne i, co za tym idzie, również wysoki potencjał w zakresie oczyszczania olejowych i tłustych osadów pozostałych na powierzchniach metalowych
  • Prawie całkowicie wolny od węglowodorów aromatycznych
  • Wąski zakres destylacji prowadzi do optymalnych własności w zakresie odparowywania

 

Zastosowania

Mobil Clean Industrial jest zwykle używany do odtłuszczania i oczyszczania części metalowych. Produkt ten jest przyjazną dla środowiska alternatywą dla rozpuszczalników zawierających chlor, takich jak  np. TRI czy tetrachloroetylen, które są wykorzystywane w tego typu aplikacjach.

Mobil Clean Industrial może być używany w następujących aplikacjach czyszczących:

Mobil Clean Industrial jest produktem łatwopalnym i korzystając z niego należy przestrzegać właściwych środków ostrożności.

  • Szczotkowanie, sprayowanie, pokrywanie powierzchni przez zanurzenie
  • Czyszczenie ultrasoniczne
  • Systemy czyszczące płynami, które zostały dostosowane do odtłuszczania parą
  • Duże połączone systemy czyszczące, np. pokrywanie powierzchni przez zanurzanie i sprayowanie.

 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Metoda testowania Test Jednostki Mobil Clean Industrial
Barwa Saybolt +30
Gęstość w temp. 15°C ISO 12185 kg/l 0,763
Temperatura zapłonu (PM) ISO 2719 [°C] 58
Właściwości destylacyjne [°C]
- Początkowy punkt wrzenia 175
- Końcowy punkt wrzenia 195

 

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

12-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.