Mobil Gargoyle™ Arctic Oil

Mobil industrial , Poland

Oleje do sprężąrek chłodniczych

Opis produktu

Produkty Mobil Gargoyle™ Arctic Oil 155, 300 oraz Mobil Gargoyle™ Arctic C Heavy są wysokiej jakości naftenowymi olejami mineralnymi, zaprojektowanymi z myślą o zastosowaniu w sprężarkach chłodniczych. Charakteryzują się niskimi temperaturami płynięcia i doskonałą płynnością w niskich temperaturach, wynikającą z faktu, że są one prawie całkowicie wolne od parafin. Stosowanie olejów Mobil Gargoyle Arctic pomaga w utrzymaniu w czystości rurek wyparnika, co skutkuje lepszą wymianą ciepła oraz zmniejszeniem czasu postoju serwisowego. Produkty te charakteryzują się również dobrą stabilnością chemiczną oraz nadają się do smarowania zarówno cylindrów, jak i łożysk.

Mobil Gargoyle Arctic Oil 155, 300 oraz Mobil Gargoyle Arctic C Heavy są kompatybilne z większością czynników chłodniczych za wyjątkiem dwutlenku siarki. Nie są one zalecane do stosowania w połączeniu z czynnikami chłodniczymi typu HFC (wodorofluorowęglowodorowymi). Zawartość wilgoci w olejach Mobil Gargoyle Arctic Oil 155, 300 oraz Mobil Gargoyle Arctic C Heavy jest bardzo niska w momencie pakowania tych produktów. Należy przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności, aby utrzymywać oleje w stanie suchym, tak aby uniknąć tworzenia się lodu w zaworach rozprężnych i ograniczyć ryzyko degradacji oleju, platerowania miedzią, itp.

 

Własności i zalety

Marka Mobil Gargoyle Arctic olejów do sprężarek chłodniczych cieszy się światową reputacją ze względu na swoje niezawodne działanie i szerokie zastosowanie w sprężarkach chłodniczych. Mobil Gargoyle Arctic Oil 155, 300 oraz Mobil Gargoyle Arctic C Heavy to pionierskie produkty tej marki, które zostały opracowane specjalnie z myślą o spełnianiu wymogów sprzętu chłodniczego. Jedną z ważniejszych właściwości tych olejów jest niska temperatura płynięcia. Mobil Gargoyle Arctic Oil 155, 300 oraz Mobil Gargoyle Arctic C Heavy oferują następujące właściwości i korzyści:

Własności Zalety i potencjalne korzyści
Niska zawartość parafin Doskonała płynność w niskich temperaturach oraz przesył ciepła aparatu wyparnego dla uzyskania optymalnej skuteczności układu
Dobra stabilność chemiczna Długa żywotność eksploatacyjna zmniejszająca czas postoju i zmniejszająca koszty eksploatacji
Uniwersalne środki smarujące Nadają się do smarowania zarówno cylindrów jak i łożysk, co zmniejsza zapotrzebowanie na zapasy różnych olejów

 

Zastosowania 

Produkty Mobil Gargoyle Arctic Oil 155, 300 oraz Mobil Gargoyle Arctic C Heavy zalecane są do smarowania cylindrów i łożysk w większości konwencjonalnych sprężarek chłodniczych oraz urządzeń działających w temperaturach poniżej zera. Typowe zastosowania to między innymi:

  • Duże przemysłowe sprężarki tłokowe i rotacyjne
  • Zastosowania przemysłowe, takie jak zamrażanie żywności i zakłady przechowywania żywności
  • Chłodnie okrętowe
  • Wykorzystywane przeważnie z amoniakowymi czynnikami chłodzącymi, ale także z wybranymi halogenowęglowodorami

 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna 

Seria Mobil Gargoyle Arctic  Mobil Gargoyle Arctic Oil 155 Mobil Gargoyle Arctic C Heavy Mobil Gargoyle Arctic Oil 300
Klasa lepkości ISO 32 46 68
Lepkość, ASTM D 445, cSt w temp. 40 ºC 32,0 46,0 68,0
Temp. płynięcia, [ºC], ASTM D 97 -42 -39 -36
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92 190 195 200
Gęstość względna w temp. 15ºC/15ºC, ASTM D 1298 0,91 0,91 0,91
Liczba kwasowa TAN, ASTM D 974, mg KOH/g 0,01 0,01 0,01
Temperatura flokulacji, R 12, DIN 51351, ºC -36 -36 -31

 

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

08-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.