Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68

Mobil industrial , Poland

Syntetyczny olej do sprężarek amoniakalnych

Opis produktu

Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 jest w pełni syntetycznym środkiem smarującym opracowanym specjalnie do wykorzystania w sprężarkach chłodniczych stosowanych w wysoko wydajnych zakładach, gdzie używa się amoniaku jako środka chłodniczego. Olej MobilGargoyle Arctic SHC NH 68 został sformułowany na bazie bezparafinowych syntetycznych węglowodorów ciekłych typu polialfaolefiny (PAO) oraz syntetycznych alkilobenzenowych olejów bazowych o wyjątkowo dużej odporności na degradację termiczną/oksydacyjną. Nawet w najcięższych warunkach eksploatacyjnych olej Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 redukuje tworzenie szlamu i osadów, które mogłyby doprowadzić do problemów z zaworami, cofaniem oleju i zatykaniem filtrów.

Właściwości i zalety

Marka smarów Gargoyle Arctic SHC jest znana i ceniona na całym świecie ze względu na swoją innowacyjność i wyjątkowo wysoką efektywność. Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 oferuje następujące właściwości w urządzeniach stosujących amoniak:

WłaściwościZalety i potencjalne korzyści
Bardzo niska temperatura płynięciaUmożliwia zachowanie w parowniku niższej temperatury niż byłoby to możliwe przy zastosowaniu konwencjonalnych naftenowych olejów mineralnych
Zdolność rozpuszczaniaEfekt oczyszczania układu, szczególnie po przejściu z technologii oleju mineralnego
Nie zawiera parafinDoskonała płynność w niskich temperaturach, nie pozostawia woskowego osadu i wpływa na podwyższenie wydajności wyparnika 
Doskonała stabilność termiczno-oksydacyjna oraz chemicznaDłuższa żywotność eksploatacyjna prowadzi do wydłużonego okresu między wymianami oleju i zmniejsza zakres regularnej konserwacji. To z kolei skutkuje redukcją kosztów eksploatacji
Dobra kompatybilność z materiałami uszczelniającymi używanymi wcześniej z olejami mineralnymiZmniejszone ryzyko wycieku
Niska lotność Zapobiega zwiększaniu lepkości, wpływa na zmniejszone zużycie oleju

 

Zastosowanie

Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 zalecany jest do użycia w sprężarkach śrubowych i tłokowych, wykorzystujących amoniak jako środek chłodniczy. Produkt jest w pełni mieszalny z olejami mineralnymi, ale po wymieszaniu może stracić swoje specjalne właściwości, proporcjonalnie do stopnia wymieszania z olejem mineralnym. W takich wypadkach podczas pierwszych sześciu miesięcy stosowania mieszanki zaleca się na przykład monitorowanie stanu oleju i filtra.

 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Metoda testowaniaMobil Gargoyle Arctic SHC NH 68
ISO VG 68
Lepkość ASTM D445  
cSt w temp. 40ºC 64
cSt w temp. 100ºC 8.5
Wskaźnik lepkości ASTM D 2270 111
Ciężar właściwy (w temp. 15 °C) ASTM D1298 0.85
Temp. zapłonu, oC ASTM D93 211
Temp. płynięcia, oC ASTM D97 - 54
Color ASTM D1500 0.5
Korozja na miedzi, ASTM D 130, po 3 godz. w temp. 100°C1B
Zawartość wody, ppm, ASTM D 1533 ‹100

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki Preparatu Chemicznego (MSDS). Karty Charakterystyki można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora, lub poprzez Internet pod adresem http://www.exxonmobil.com. Produkt nie powinien być używany do innych celów niż jest przeznaczony. Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.

Mobil, Logo ExxonMobil, Mobil oraz logo Mobil i Gargoyle SHC są znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej firm podporządkowanych.

09-2019

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.