Mobil™ Gas Compressor Oil

Mobil industrial , Poland

Olej do sprężarek gazowych

Opis produktu

Mobil Gas Compressor Oil to najwyższej jakości, wysoko skuteczny, syntetyczny środek smarny do sprężarek gazowych na bazie glikolu polialkilenowego.. Przeznaczony jest przede wszystkim do stosowania w sprężarkach gazów węglowodorowych i chemicznych, w których atmosferze pracują skrzynie korbowe i łożyska. Szczególnie nadaje się do zastosowań morskich na statkach przewożących ładunki skroplonego gazu. Stosuje się go także w przemyśle ogólnym, gdzie problemy z rozpuszczalnością oleju i gazu skutkowały nie w pełni zadowalającą wydajnością urządzeń. W porównaniu z konwencjonalnym olejem mineralnym, w oleju Mobil Gas Compressor Oil trudniej rozpuszczają się gazy, a tym samym jest on odporny na rozcieńczanie i wzrost lepkości, co zapewnia dodatkową ochronę przed zużyciem, lepszą wydajność i mniejsze pienienie.

 

Właściwości i zalety

Mobil Gas Compressor Oil to specjalistyczny produkt syntetyczny stworzony, aby złagodzić problemy wynikające z rozpuszczania gazu w środku smarnym i powodujące problemy ze zużyciem, uszczelnieniem, zwiększonymi potrzebami konserwacyjnymi i częstymi wymianami oleju.

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Zmniejszona rozpuszczalność gazów węglowodorowych i chemicznych

Bardziej stabilna lepkość

Mniejsze zużycie elementów

Ograniczenie przestojów i kosztów utrzymania

 

Zastosowania

     • Skroplone gazy ropopochodne, takie jak propan i butan

     • Skroplone gazy ziemne, takie jak metan i etan

     • Chemiczne gazy węglowodorowe, takie jak etylen, propylen i butylen

     • Gazy chemiczne, takie jak amoniak, monomer chlorku winylu i butadien

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

ASTM Color, ASTM D1544

<2.0

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

294

Lepkość kinematyczna w 40°C, mm2/s, ASTM D445

175

Temperatura płynięcia, °C, ASTM D97

-36

Gęstość w 15ºC, [kg/l], ASTM D1298

1,055

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

10-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.