MOBIL HYDRAULIC OIL HLPD SERIES

Mobil industrial , Poland

Bezcynkowy płyn hydrauliczny typu dyspergator/detergent

Opis produktu

Seria Mobil Hydraulic Oil HLPD to płyny hydrauliczne zawierające system selektywnych dodatków dla ochrony układów hydraulicznych oraz dodatek detergentów/dyspergatorów. Zanieczyszczenia, osady i woda, które mogły dostać się do układu hydraulicznego, mogą uszkodzić części pompy, jednak przy płynie z Serii Mobil Hydraulic HLPD są one rozpraszane i utrzymywane w zawieszeniu, a przylegające cząstki/osady są rozpuszczane.

 

Właściwości i zalety 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Właściwości tworzenia emulsji

Emulguje wodę i płyny chłodzące zmieszane z wodą, bez uszczerbku dla dobrych właściwości antykorozyjnych i smarnych.

Specjalny system dodatków myjąco-dyspergujących

Doskonała wydajność utrzymania czystości w układzie hydraulicznym.

Szczególne dodatki polarne

Poprawa zachowania ślizgowego i zapobieganie drganiom ciernym, nawet w ciężkich warunkach eksploatacyjnych.

 

Zastosowania

Seria Mobil Hydraulic Oil HLPD nadaje się do stosowania w układach hydraulicznych, w których z powodu dużego wnikania wody lub zanieczyszczeń wymagany jest wysoki poziom dyspersji, aby utrzymać ilość wody w układzie. Serię Mobil Hydraulic Oil HLPD szczególnie zaleca się do stosowania w układach hydraulicznych obrabiarek, gdzie mogą dostać się chłodziwa zmieszane z wodą. Płyny te nadają się również do zastosowań, w których występuje wysoki poziom zanieczyszczeń, np. mobilne agregaty hydrauliczne (koparki, spycharki, ładowarki kołowe, układy hydrauliczne samochodów ciężarowych).

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

32

46

68

Klasa lepkości

ISO 32

ISO 46

ISO 68

Gęstość w 15°C, [kg/m3], DIN 51757 v3

0,873

0,880

0,882

Test zacierania FZG, A/8.3/90, Obciążenie zacierające, [Stopień], ISO 14635

>12

>12

>12

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], EN ISO 2592

205

210

225

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ISO 3104

5,4

6,7

8,6

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ISO 3104

32

45

68

Nośność, [N/mm2], DIN 51347-2

44

44

47

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-27

-27

-24

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

07-2021

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.