Mobil Pegasus™ 1100 Series

Mobil industrial , Poland

Wysokiej jakości oleje do silników gazowych

Opis produktu

Seria Mobil Pegasus 1100 to najnowszej generacji produkty z rodziny produktów Mobil Pegasus, wysokiej jakości olejów do silników gazowych przeznaczonych do wysokoobciążonych, czterosuwowych silników gazowych, zapewniających najwyższy poziom ochrony również w starszych modelach silników. Obydwa produkty Mobil Pegasus 1105 i Mobil Pegasus 1107 charakteryzują się doskonałą stabilnością oksydacyjną i odpornością na nitrację, retencją liczby zasadowej TBN (z ang. Total Base Number) i wysoką stabilnością termiczną, co wpływa na wydłużenie czasu pracy oleju. Formulacje są zbilansowane w celu zapewnienia przedłużonej żywotności oleju, wyjątkowych właściwości przeciwzużyciowych i kontroli tworzenia się nagarów i laków.

Mobil Pegasus 1105 (0,5% popiołu siarczanowego) może pomóc użytkownikom w utrzymaniu silników (wszystkie typy tłoków) w czystości przez dłuższy okres czasu i zwiększeniu niezawodności silnika, co przekłada się na wzrost wydajności. 

Mobil Pegasus 1107 (0,65% popiołu siarczanowego) może pomóc użytkownikom w utrzymaniu w czystości silników ze stalowymi tłokami i o wysokich wartościach średniego ciśnienia użytecznego BMEP (BMEP równe lub większe od 22 bar) oraz dłuższej pracy przy zwiększonej niezawodności, doskonale zapewniając utrzymanie rezerwy alkalicznej, co skutkuje wzrostem produktywności.

 

Zalety i Korzyści

Oleje Mobil Pegasus 1105 i Mobil Pegasus 1107 są produktami o długiej żywotności, wykazują co najmniej 1,5-krotnie dłuższe okresy między wymianami oleju w porównaniu z produktami konkurencji w silnikach o wysokiej mocy napędzanych gazem ziemnym. Obydwa produkty należą do wiodących przemysłowych środków smarnych Mobil, które słyną z innowacyjności, nowatorskiej technologii i ogólnej wysokiej wydajności:

• Znakomite własności myjąco-dyspergujące oleju ograniczają tworzenie się nagaru i laków, co pozwala na ograniczenie zużycia oleju i utrzymuje silnik w czystości, nawet w czasie wydłużonych przebiegów między wymianami oleju

• Wyjątkowa stabilność oksydacyjna, odporność na nitrację oraz stabilność termiczna pomagają wydłużyć okres eksploatacji oleju, obniżyć koszty związane z filtrami i zapobiegać powstawaniu osadów

• Doskonałe właściwości przeciwzużyciowe przyczyniają się do zmniejszenia zużycia komponentów i zacierania tulei w wysoko obciążonych silnikach, a także zapewniają ochronę w trakcie procesu docierania

• Wysoka rezerwa alkaliczna pozwala utrzymać wydajność silnika i jego trwałość oraz wydłużyć okresy między wymianami oleju

 

Zastosowania

     • GE Jenbacher, MAN, MTU, inne silniki z turbosprężarką, oraz silniki czterosuwowe wolnossące, średnio- i szybkoobrotowe, które wymagają środka smarnego o wysokiej jakości

     • Czterosuwowe silniki gazowe napędzane mieszankami stechiometrycznymi i ubogimi pracujące pod dużym obciążeniem, wysokim ciśnieniem oraz w wysokich temperaturach

     • Wysokoobrotowe, czterosuwowe silniki gazowe stosowane w układach kogeneracyjnych

     •  Silniki napędzane gazem ziemnym wyposażone w katalizatory

     • Aplikacje, w których jako paliwo wykorzystywany jest tzw. gaz kwaśny o niskim poziomie H2S

 

Specyfikacje i dopuszczenia 

Produkt posiada następujące aprobaty:

1105

1107

CUMMINS HSK78G (Gaz ziemny)

 

X

Caterpillar Energy Solutions TR 2105, Oleje smarowe do silników gazowych (CG132, CG170, CG260)

 

X

INNIO Jenbacher TI 1000-1108 (Paliwo gazowe klasy A, Typ 9)

 

X

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (CAT [katalizatory], dopuszczenie)

X

X

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Paliwo klasa A, serie 4B i 4C, wydłużone okresy pomiędzy wymianą)

 

X

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Paliwo gazowe klasy A, typ 2 i 3, wydłużone okresy pomiędzy wymianą)

X

X

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Paliwo gazowe klasy A, wszystkie wersje typu 4, wydłużone okresy pomiędzy wymianą)

X

 

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Paliwo gazowe klasy A, wszystkie wersje typu 6, wydłużone okresy pomiędzy wymianą)

 

X

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Paliwo klasa A, typ 6 do wersji E, wydłużone okresy pomiędzy wymianą)

X

 

MAN M 3271-2

 

X

MAN M 3271-5

 

X

MTU Onsite Energy silniki gazowe serii 400, wszystkie silniki na gaz ziemny i propan

 

X

MWM GmbH TR 0199-99-2105, Oleje smarowe do silników gazowych

 

X

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

1105

1107

Klasa lepkości

SAE 40

SAE 40

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

0,5

0,65

Gęstość w 15.6°C, [g/cm3], ASTM D4052

0,88

0,88

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

261

261

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

13,1

13,1

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

113

113

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-18

-18

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896 (*)

6,2

7,3

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

112

112

 

(*) użycie innych, zgodnych z normą ASTM, rozpuszczalników może powodować odmienne rezultaty. 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

11-2021

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.