Mobil Pegasus™ 605

Mobil industrial , Poland

Olej do silników gazowych

Opis produktu

Mobil Pegasus™ 605 to wysokiej jakości olej do silników zasilanych gazem ziemnym, przeznaczony przede wszystkim do smarowania nowoczesnych czterosuwowych silników średnio i wysokoobrotowych napędzanych paliwem, które zawiera korozyjne zanieczyszczenia takie jak siarkowodór, halogenki (związki zawierające chlor, fluor itd). Na ogół są to silniki na mieszanki ubogie, w których zwiększone ciśnienia w kolektorze powstrzymują dopływ dostatecznej ilości środka smarnego do prowadnic zaworów, co skutkuje niskim zużyciem oleju i może prowadzić do zużycia prowadnic zaworów i recesji zaworu. Zwiększa to także ryzyko zużycia i zniszczeń kwasowych górnych elementów cylindra skutkiem działania korozyjnych produktów spalania. Mobil Pegasus 605 to olej do silników gazowych o 0,5% zawartości popiołu i wyjątkowej rezerwie alkalicznej, zaprojektowany tak, aby równoważył negatywne oddziaływanie materiałów kwaśnych na elementy silnika. Te doskonałe właściwości antykorozyjne przyczyniają się do zapobiegania korozyjnemu zużyciu cylindrów, zaworów i łożysk, co może skutkować dłuższą trwałością eksploatacyjną silnika i niższymi kosztami utrzymania. Mobil Pegasus 605 zapewnia doskonałą ochronę przed zużyciem i zatarciem, co przyczynia się do minimalizacji zacierania, powstawania wżerów tłoków oraz zmniejszenia zużycie tulei cylindrów i pierścieni tłoków. Olej ten można także stosować do smarowania sprężarek tłokowych na gaz wysypiskowy i z biomasy.

 

Formulacja Mobil Pegasus 605 zawiera wysokiej jakości mineralne oleje bazowe w połączeniu z technologicznie zaawansowanym zestawem dodatków uszlachetniających o niskiej zawartości popiołu służącym zapewnieniu doskonałej ochrony komponentów silników i sprężarek. Produkt ten wykazuje wysoką stabilność chemiczną, odporność na utlenianie i nitrację. Pegasus 605 oferuje wyjątkową odporność na zużycie elementów mechanizmu rozrządu i ochronę przed tworzeniem się osadów. Zalety te w połączeniu z bardzo dobrymi właściwościami detergująco-dyspergującymi przyczyniają się do przeciwdziałania tworzeniu się popiołu i osadów węglowych, które mogłyby powodować obniżenie wydajności silnika i spalanie detonacyjne. Produkt ten nadaje się także do stosowania w silnikach gazowych wyposażonych w konwertery.

 

Właściwości i korzyści

Olej Mobil Pegasus 605 do silników gazowych zapewnia dodatkowy margines ochrony przy zastosowaniach wykorzystujących paliwo zanieczyszczone. Jego doskonałe właściwości detergująco-dyspergujące zapewniają także poprawę czystości silnika, spowalniają jego zużycie i poprawiają osiągi. Zastosowanie tego produktu może spowodować zmniejszenie kosztów konserwacji i zwiększenie wydajności produkcji. Jego doskonała stabilność chemiczna i odporność na utlenianie może skutkować wydłużeniem okresów pomiędzy wymianą oleju i obniżeniem kosztów jego filtracji. Wysoka rezerwa alkaliczna tego produktu pozwala na jego zastosowanie w silnikach pracujących na paliwie z niską do umiarkowanej zawartością związków korozyjnych w paliwie.

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Zoptymalizowana liczba zasadowa TBN i rezerwa alkaliczna

Kontrola zużycia i korozji w aplikacjach, które pracują na bardzo zanieczyszczonych gazach

Ochrona gniazd i przylgni zaworowych w czterosuwowych silnikach

Redukuje ilość osadów w komorze spalania poprawiając skuteczność świec zapłonowych

Doskonałaochrona przed zużyciem i zacieraniem

Mniejsze zużycie elementów silnika

Zmniejszone ryzyko zacierania tulei w wysokoobciążonych silnikach

Zapewnia doskonałą ochronę przy docieraniu

Doskonała stabilność chemiczna i odporność na utlenianie

Czystsze silniki

Dłuższe okresy pomiędzy wymianami oleju

Niższe koszty filtrów

Doskonała odporność na utlenianie i nitrację

Wysoka odporność na korozję

Zmniejsza ryzyko zużycia rozrządu zaworowego w silniku czterosuwowym

Ochrona łożysk i elementów silnika

Doskonałe właściwości myjąco/dyspergujące

Neutralizuje kwaśne związki powstające podczas spalania w oleju

Ochrona górnej części cylindra i elementów rozrządu zaworowego

Czystsze silniki

Dłuższa trwałość filtrów

Formulacja bez zawartości cynku i fosforu

Poprawia wydajność i przedłuża trwałość reaktorów katalitycznych.

 

Zastosowania

Uwaga: Silniki na paliwo gazowe o podwyższonej zawartości siarki lub halogenów powinny być również wyposażone w chłodzenie (płaszcz wodny) oleju.

 

     •  Silniki gazowe na paliwo o umiarkowanej zawartości siarkowodoru (H2S)

     •  Silniki na paliwo, które zawiera inne składniki o działaniu korozyjnym, takie jak TOHCL (całkowite organiczne halogenki jako chlorki), np. gazy wysypiskowe lub biomasowe.

     •  Czterosuwowe silniki na gaz, z zapłonem iskrowym, o bardzo niskim zużyciu oleju smarnego

     •  Czterosuwowe silniki średnio i wysokoobrotowe wyposażone w konwertery katalityczne, które wymagają oleju do silników gazowych o niskiej zawartości popiołu.

     •  Silniki podatne na zużycie mechanizmu rozrządu zaworowego i na korozję

     •  Sprężarki tłokowe pracujące na gazie ziemnym, który zawiera związki siarki i chloru

     • Silniki o dużej mocy lub wolnossące, pracujące przy lub powyżej znamionowej pojemności w wysokich temperaturach

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

Zastosowania z GE Waukesha Engine Landfill Gas - silniki na gaz wysypiskowy GE Waukesha

Caterpillar Energy Solutions TR 2105, Oleje smarne do silników gazowych (CG132, CG170, CG260)

Rolls-Royce Solutions Augsburg (former MTU Onsite Energy) Gas Engines Series 400 - all engines with natural gas and propane gas

MWM GmbH TR 0199-99-2105, Oleje smarowe do silników gazowych

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

Caterpillar

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 40

Lepkość kinematyczna w 100°C, mm2/s, ASTM D445

13,2

Lepkość kinematyczna w 40°C, mm2/s, ASTM D445

124

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

100

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

0,5

Liczba zasadowa - Ksylen / kwas octowy, mg KOH/g, ASTM D2896 (*)

7,0

Temperatura płynięcia, °C, ASTM D97

-15

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

262

Ciężar wł. w 15,6 C, lb/gal, OBLICZONY

0,89

 

(*) użycie innych, zgodnych z normą ASTM, rozpuszczalników może powodować odmienne rezultaty.

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

01-2022

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.